بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه روابط بین الملل، تربیت مدرس

چکیده

به‌دنبال تحولات روی‌داده در ساختار نظام بین‌الملل، پدیده جهانی‌شدن و تغییر در ماهیت تهدیدات و بازیگران تهدیدساز وابستگی متقابل امنیتی میان کنشگران دولتی افزایش یافته است. اگرچه وابستگی متقابل امنیتی در سطوح و مناطق مختلف احساس می‌شود؛ اما این مسئله در رابطه با واحدهای همجوار جغرافیایی که با یکدیگر مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای را شکل می‌دهند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. مرور مجموعه‌های امنیتی در مناطق مختلف حکایت از آن دارد که در پاره‌ای از مناطق، علی‌رغم ظرفیت‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری جوامع امنیتی و نیاز شدید به شکل‌گیری این نوع از جوامع این امر محقق نشده است. مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا به‌عنوان یک زیرسامانه راهبردی در منطقه شرق آسیا در چنین شرایطی به‌سر می‌برد. در این نوشتار سعی بر آن است که با بهره‌گیری از عناصر نظریه مجموعه امنیتی به این سؤال پاسخ داده شود که چرا جامعه امنیتی کثرت‌گرا در منطقه شمال شرق آسیا شکل نگرفته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که دو مؤلفه معنایی (الگوی دوستی و دشمنی، فرهنگ) و مادی (رقابت‌های منطقه‌ای دو بازیگر اصلی، مجاورت و اختلافات ارضی، اقتصاد) به‌عنوان متغیرهای منطقه‌ای و حضور امریکا در معادلات امنیتی منطقه به‌عنوان متغیر فرامنطقه‌ای مهم‌ترین دلایل عدم شکل‌گیری رژیم امنیتی مشترک در منطقه می‌باشند. پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگارش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of a Pluralist Security Society in the Security Complex of the East North of Asia

نویسندگان [English]

  • Zeynab Farhadi 1
  • Masoud shafaee 2
1 Department of International Relations Faculty of Humanities Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Department of International Relations,Tarbiat Modares university,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Following the developments taking place in the architecture of the international system, as well as the phenomenon of globalization and the change in the nature of the threats and the threatening actors, the mutual security dependence between the state actors has been mounting. Although the mutual security dependence is perceived in different levels and regions, it becomes more conspicious in relation to the neighbouring geographical polities that integrate with each other to form regional security complexes. An overview of the security complexes in different areas indicates that this has not been realized in a few areas, despite the capacities and backgrounds for the formation of security communities and the perceived need for the formation of this type of communities. The security complex of the North-East of Asia as a strategic subsystem in the East Asia region is undergoing such conditions. Using the components of the theory of security complex, this writing tries to answer this question: Why has the pluralist security community in the North East region not been yet formed? To answer this question, the hypothesis in this research is based on this fact that the spiritual component (the pattern of friendship and enmity, culture) and the material component (the regional competitions between the two original actors), territorial disputes and the proximity, economy) as regional variables as well as the United States’ involvement in the security equations of the region as a trans-regional variable both constitute the most important reasons for the fact that a joint security regime has not been formed in the region. The president search has been written based on analytical-descriptive method using library resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Copenhagen School
  • the regional security complex
  • North East of Asia
  • pattern of amity and enmity
  • identity and power
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها، هراس، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیدالله‌خانی، آرش (1391)، اقتصاد نهادگرایی جدید (NIE) پایه‌ای برای توسعه آسیای شرقی، راهبرد یاس، ش 31 : 108 ـ 136.
حاجی‌پور، مجید (1390)، مشکلات و اختلافات منطقه‌ای و عدم همگرایی در شمال شرق آسیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران.
خضری، رویا (1391)، استراتژی چین و امریکا در دریای جنوبی چین، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، ش 3: 743 ـ 758.
خوش‌هیکل آزاد، محمد (1392)، بازگشت امریکا به شرق آسیا و رویکرد نظام امنیتی منطقه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌وهفتم، ش 3: 768 ـ 794.
داداندیش، پروین و کوزه‌گر کالجی، ولی (1389)، بررسی انتقادی نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای با استفاده از محیط امنیتی قفقاز جنوبی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، ش 56: 73 ـ 107.
سازمند، بهاره (1390) سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
صدریا، مجتبی (1387)، ژاپن، امریکا و شرق آسیا، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌و‌دوم، ش 4: 1057 ـ 1080.
کوزه‌گر کالجی، ولی (1393)، مجموعه امنیتی منطقه‌ای قفقاز جنوبی، با مقدمه شیرین اکینر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کولایی، الهه و تیشه‌یار، ماندانا (1389)، مطالعه تطبیقی رهیافت‌های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ش 71: 123 ـ 140.
کولایی، الهه و سازمند، بهاره (1393)، جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی نوین در شرق آسیا، ژئوپولیتیک، سال دهم، ش اول: 140 ـ 159.
محب‌علی، قاسم (1388)، تحول در استراتژی امنیت ملی ژاپن، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست‌وسوم، ش 1: 201 ـ 222.
موسوی شفائی، سیدمسعود (1387)، جهانی‌شدن توسعه‌گرایی با نگاهی به تجربه شرق آسیا، راهبرد، شماره 47: 307 ـ 332.
هتنه، بیوردن؛ اینوتای، آندراش و سونکل، اوزوالدو (1391)، منطقه‌گرایی نو و آینده امنیت و توسعه، مجموعه کتاب‌های منطقه‌گرایی نو -4، ترجمه علی‌رضا طیب، چاپ اول، تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی.
Amitav Acharya. (2007) “Regional Security Complexes" in the Third World: Stability and Collaboration”, Department of Political Science National University of Singapore, pp.2-7
Anderson, Nicholas D, 2016. Anarchic Threats and Hegemonic Assurances: Japan’s Security Production in the Postwar Era, International Relations of the Asia-Pacific, Department of Political Science, Yale University.
Army-technology. (2019). the world’s biggest defense budgets in 2019, available at https://www.army-technology.com/mediapacks/
Basu1, Titli. (2016). “Decoding Japan’s Security Discourse: Diverse Perspectives”, India Quarterly 72(1) 30–49.
Bo ,Hu (2020) , China-US Military Confrontation in the South China Sea: Fact and Fiction  June 12, 2020, Retrieved from https://thediplomat.com/2020/06/china-us-military-confrontation-in-the-south-china-sea-fact-and-fiction/
Bukh, Alexander .(2018). “Japan’s territorial-disputes policy: Success or Failure?”, In book: Routledge Handbook of Japan’s Foreign Policy Territorial Disputes in Northeast Asia and Non-state actors, Editors: Mary M McCarthy.
Buzan, Barry and waver, Dewild. (1998). “Regions and power the structur of international security”, New York: Cambridge university press.
Chanlett-Avery, Emma; Campbell, Caitlin; Williams, Joshua A. (2019). The U.S-Japan Alliance, Congressional Research Service, available at, https://crsreports.congress.gov
RL33740.
Choi jong Kun; Moon, Chung-in. (2010). “Understanding Northeast Asian regional dynamics: inventory checking and new discourses on power, interest, and identity”, International Relations of the Asia-Pacific, Volume 10, Issue 2, May 2010, PP. 343–372.
Cooper, Barry. (2016). The Evolution of Japanese Security Policy, Canadian Global Affairs Institute, available at https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/1400/attachments/original/1482203686/The_Evolution_of_Japanese_Security_Policy.pdf?1482203686
Danner, Lukas. (2014). “A Regional Security Complex Account of the Diaoyu/Senkaku Islands Conflict”, East Asia Security Symposium and Conference. Beijing. Feb. 2014.
Dent, Christopher M, Huang, David W. F.( 2002). “Northeast Asian Regionalism: Lessons from the European Experience”, London: Routledge.
Glosserman, Brad. (2016). Peak Japan and its implications for regional security, The Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Available at https://www.files.ethz.ch/isn/196438/Peak%20Japan%20and%20its%20implications%20for%20regional%20securit.pdf
Gopal, Prakash. (2017). “Maritime Security in the Indo-Pacific: The Role of the US and its Allies”, Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, VOL. 13, NO. 1, 27–40.
Hefele, Peter and Dittrich, Andreas. (2011). “The situation of Christians in north east asia and south asia, KAS international report.6|2011.
Hornung, Jeffrey, 2013. Japan’s New Security Policies, Retrieved from, https://apcss.org/editorial-japans-new-security-policies/
Kahrs, Tuva. (2004). “Regional Security Complex: Theory and Chinese Policy towards North Korea”, East Asia, Vol. 21, No. 4, pp. 64-82.
Kim, Suk K