دوره و شماره: دوره 29، شماره 111، شهریور 1399 (فصلنامه تابستان) 
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی

صفحه 167-193

مهدی حشمتی جدید؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی