شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری بوده که شهرستان‌های نائین و نطنز، خور و بیابانک و آران و بیدگل مورد بررسی قرارگرفتند. روش تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه آماری تعیین شده که مورد بررسی و اجماع خبرگان قرار گرفته و درقالب چارچوب نظری و رویکرد نظری ساختارگرایانه باری بوزان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۸ نفر از مدیران و کارشناسان خبره در حوزه گردشگری به‌همراه کارشناسان خبره این دستگاه‌ها می‌باشند که براساس فرایند انتخاب متخصصین، طی چهار مرحله شناسایی و گزینش شده‌اند. ابتدا برای به‌دست‌آوردن اجماع در مؤلفه‌های تهدیدهای امنیتی طی سه مرحله تهدیدات امنیتی مورد اجماع قرارگرفت و سپس در مرحله احصای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصین و کارشناسان در این حوزه، نظرات آنها جمع‌آوری و مورد تصمیم و تصویب و تعمیم قرار گرفت. در حوزه گردشگری ۳۵ مؤلفه یا تهدیدات امنیتی مورد اجماع پانالیست‌ها قرارگرفته و سپس نظرات کارشناسی خبرگان در حوزه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها احصا شد. طبق یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین تهدیدات امنیتی در حوزه کویر استان اصفهان عبارتند از: جاسوسی، ترویج فرهنگ اباحه‌گری، عدم تناسبساختار نیروی انتظامی با صنعت گردشگری در این مناطق و نبود سامانه کنترل کامل شرکت‌ها و مراکز گردشگری.

کلیدواژه‌ها


آیات قران کریم، ترجمه الهی قمشه‌ای، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه.
امام علی علیه السلام (نهج‌البلاغه) (1385)، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ سوم.
امام خمینی ، سید‌روح الله (1385)، صحیفه امام (22 جلدی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: نشر عروج، چاپ چهارم.
امام خامنه‌ای، سیدعلی. بیانات، قابل دسترسی در سایت leader.ir
اخوان کاظمی، بهرام (1385)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
افتخاری، اصغر (1385)، امنیت عمومی به‌مثابه فرهنگ، فصلنامه امنیت عمومی، س اول، ش 1: 34 ـ 59.
افتخاری، اصغر و نصری، عبداله (1383)، اقدام به جنگ؛ تحلیل الگوی تصمیم‌سازی خارجی امریکا برای حمله به عراق، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 48.
افتخاری، اصغر (1381)، ساخت دولت امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 3: 256 تا 279.
افتخاری، اصغر (1387)، کالبدشکافی تهدید، دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی، تهران: انتشارات سپاه.
الیاسی، ابراهیم (1392)، اولین همایشملیگردشگری،جغرافیاومحیط‌زیستپایدار، تأثیرحسامنیت فضاهایعمومیشهریبرصنعتگردشگری، دانشکده شهید مفتح همدان، 30 آبان.
 ایکنبرى‌، جان (1382‌)، تنها ابرقدرت: هژمونى امریکا در‌ قرن‌ 21‌، ترجمه عظیم فضلى‌پور، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
آذر، چونگ و ادوارد این‌مون (1379‌)، امنیت‌ ملى در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى‌.
بوزان، باری (1379)، آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی (گفتگوی علمی بوزان با پژوهشکده مطالعات راهبردی)، فصلنامه مطالعات راهبردی، س سوم، ش 3.
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات‌ راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى.
بوزان، باری (1378)، مناطق و قدرت‌ها: ساختار امنیت بین‌الملل، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پاپلی یزدی، حسین  و سقایی، مهدی (1386)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت.
پژوهشکده مطالعات راهبردی (1381)، گزارش پژوهشی مفهوم‌شناسی امنیت (شرحی بر تهدیدات امنیتی).
توکلی، سعید (1384)، مفهوم تهدید و تحولات، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
تهامی، سیدمجتبی (1384)، امنیت ملی، دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، تهران: معاونت فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
جهان‌‌بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، اصول و مؤلفه‌‌ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.
حاجی‌اسماعیلی، لیلا و کیان‌پور، مسعود (1393)، امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 8 : 45 ـ60.
حدادی ، فضل‌الله  (1384)، امنیت و انواع آن، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
درویشی سه‌تلانی (1374)، تهدیدات ملی یک چارچوب نظری، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 10 و 11،    س 3:  256 ـ 279.
ربانی، رسول و علیزاده، محمد (1390)، نقشپلیسدرتأمینامنیتوجذبگردشگری (نمونۀموردی: شهراصفهان)،فصلنامۀ مطالعات اجتماعی، دورۀ جدید، ش 26: 39 ـ 60.
سازمان اطلاعات سپاه (1395)، دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات.
سالنامه آماری استان اصفهان (1395)، معاونت اجتماعی شهرداری اصفهان.
سلیمی، محمدرضا و سبحان، محمدرضا  (1393)، امنیت و توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر تهران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، ش 8 : 97 ـ 128.
صیدایی، اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (1389)، نقشامنیتدرتوسعۀگردشگری، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی 69،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ش 8: 52  ـ 69.
عبدالله‌خانی، علی (1386)،  تهدیدات امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1382)، نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1383)، نظریه‌های امنیت، مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، جلد1، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1386)، مدیریت ادراک تهدیدات امنیتی، فصلنامه راهبرد دفاعی، س پنجم، ش 18.
عصاریان‌نژاد، حسین و عبدالله‌خانی، علی (1385)، تهدید در نظریه‌های امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، س هفتم، ش 27.
عمید، حسن (1374)، فرهنگ عمید، جلد 3، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فیروزآبادی، سیدحسن (1391)، امنیت پایدار؛ مفاهیم، ابعاد، شاخص‌ها، راهبردها، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
قره‌نژاد، حسن (1388)، صنعت گردشگری و تحلیل‌های اقتصادی آن، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد نجف‌آباد.
قریشی، سیدعلی‌اکبر (1378)، قاموس قرآن، چاپ هشتم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395)، نقشامنیتدرتوسعهگردشگریبین‌المللی(نمونه موردی گردشگرانخارجیشهریزد)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره سوم، ش 1: 91 ـ 77.
مجلسی علامه محمدباقر، بحارالانوار، جلد 81، تهران: انتشارات اسلامیه.
 محبوب‌فر، محمدرضا؛ غازی اصفهانی، ایران و  قمری، حسین (۱۳۹۰)، اکوتوریسم و جایگاه خانه‌های اکولوژیک بیابانی درتوسعه پایدار کشور ایران، دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
مرادیان، محسن (1388)، تهدید و امنیت، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
مرادیان، محسن (1396)، مبانی نظری امنیت، چ چهارم، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
 منتظری، مهدی (1385)، بررسی تهدیدات امریکا در کویر مرکزی باتأکید برمنطقه مقاومت بسیج استان اصفهان، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
هزارجریبی، جعفر (1390)، احساس امنیت اجتماعی ازمنظر گردشگری، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی،  ش 2: 113 ـ 28 .
یوسفی، امیرعباس؛ مختاری ملک‌آبادی، رضا و خادم‌الحسینی، احمد (1391)، بررسی تحلیلی ـ تطبیقی شاخص‌های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، ش 46: 133 ـ 150.
Buzan, Waver, Wild,1998 “Security:A new framework for analysis”.Boulder co. lynner.