شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول:دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری بوده که شهرستان‌های نائین و نطنز، خور و بیابانک و آران و بیدگل مورد بررسی قرارگرفتند. روش تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه آماری تعیین شده که مورد بررسی و اجماع خبرگان قرار گرفته و درقالب چارچوب نظری و رویکرد نظری ساختارگرایانه باری بوزان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۴۸ نفر از مدیران و کارشناسان خبره در حوزه گردشگری به‌همراه کارشناسان خبره این دستگاه‌ها می‌باشند که براساس فرایند انتخاب متخصصین، طی چهار مرحله شناسایی و گزینش شده‌اند. ابتدا برای به‌دست‌آوردن اجماع در مؤلفه‌های تهدیدهای امنیتی طی سه مرحله تهدیدات امنیتی مورد اجماع قرارگرفت و سپس در مرحله احصای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متخصصین و کارشناسان در این حوزه، نظرات آنها جمع‌آوری و مورد تصمیم و تصویب و تعمیم قرار گرفت. در حوزه گردشگری ۳۵ مؤلفه یا تهدیدات امنیتی مورد اجماع پانالیست‌ها قرارگرفته و سپس نظرات کارشناسی خبرگان در حوزه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها احصا شد. طبق یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین تهدیدات امنیتی در حوزه کویر استان اصفهان عبارتند از: جاسوسی، ترویج فرهنگ اباحه‌گری، عدم تناسبساختار نیروی انتظامی با صنعت گردشگری در این مناطق و نبود سامانه کنترل کامل شرکت‌ها و مراکز گردشگری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Security Threats of the Deserts of Isfahan Province in Light of Tourism

نویسندگان [English]

  • ali fateminasab 1
  • -- -- 2
1 Corresponding Author: PhD Student, National Defense University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Political Science, Tendency, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present article aims to identify the security threats of the deserts of Isfahan Province in terms of tourism where the case studies have been counties namely Nāeyn, Natanz,  Khur and Biabanak, and Ārān va Bīdgol. The research method has been using Delphi method within Barry Buzan’s structuralist theoretical approach and framework  with the statistical community that has been addressed and agreed by the elites. The statistical community in this research consists of 48 elite experts and managers in the field of tourism who have been identified and selected through a specialist selection process during four phases. At first, the security threats were subjected to a consensus process in order to obtain general agreement on the security threats in three phases. Then, finally, the opinions and comments of specialists and experts were collected, decided on and generalized in the phase of enumerating their capacities and capabilities. In the area of tourism, 35 security threats or parameters were agreed on by panelists after which the expert opinions on the part of the elites were enumerated. According to the findings of the research, the most important security threats of the deserts of Isfahan Province are espionage, permissiblism, a mismatch between the structure of policing system and the industry of tourism in these areas, and the lack of a monitoring system for complete control of firms and tourist centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • threat
  • tourism
  • desert
آیات قران کریم، ترجمه الهی قمشه‌ای، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه.
امام علی علیه السلام (نهج‌البلاغه) (1385)، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ سوم.
امام خمینی ، سید‌روح الله (1385)، صحیفه امام (22 جلدی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران: نشر عروج، چاپ چهارم.
امام خامنه‌ای، سیدعلی. بیانات، قابل دسترسی در سایت leader.ir
اخوان کاظمی، بهرام (1385)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
افتخاری، اصغر (1385)، امنیت عمومی به‌مثابه فرهنگ، فصلنامه امنیت عمومی، س اول، ش 1: 34 ـ 59.
افتخاری، اصغر و نصری، عبداله (1383)، اقدام به جنگ؛ تحلیل الگوی تصمیم‌سازی خارجی امریکا برای حمله به عراق، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 48.
افتخاری، اصغر (1381)، ساخت دولت امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 3: 256 تا 279.
افتخاری، اصغر (1387)، کالبدشکافی تهدید، دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی، تهران: انتشارات سپاه.
الیاسی، ابراهیم (1392)، اولین همایشملیگردشگری،جغرافیاومحیط‌زیستپایدار، تأثیرحسامنیت فضاهایعمومیشهریبرصنعتگردشگری، دانشکده شهید مفتح همدان، 30 آبان.
 ایکنبرى‌، جان (1382‌)، تنها ابرقدرت: هژمونى امریکا در‌ قرن‌ 21‌، ترجمه عظیم فضلى‌پور، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
آذر، چونگ و ادوارد این‌مون (1379‌)، امنیت‌ ملى در جهان سوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى‌.
بوزان، باری (1379)، آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی (گفتگوی علمی بوزان با پژوهشکده مطالعات راهبردی)، فصلنامه مطالعات راهبردی، س سوم، ش 3.
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات‌ راهبردى، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردى.
بوزان، باری (1378)، مناطق و قدرت‌ها: ساختار امنیت بین‌الملل، ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پاپلی یزدی، حسین  و سقایی، مهدی (1386)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران: انتشارات سمت.
پژوهشکده مطالعات راهبردی (1381)، گزارش پژوهشی مفهوم‌شناسی امنیت (شرحی بر تهدیدات امنیتی).
توکلی، سعید (1384)، مفهوم تهدید و تحولات، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
تهامی، سیدمجتبی (1384)، امنیت ملی، دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، تهران: معاونت فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
جهان‌‌بزرگی، احمد (1388)، امنیت در نظام سیاسی اسلام، اصول و مؤلفه‌‌ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.
حاجی‌اسماعیلی، لیلا و کیان‌پور، مسعود (1393)، امنیت گردشگری و مشکلات آن از دیدگاه مدیران دفاتر خدمات جهانگردی در استان اصفهان، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، شماره 8 : 45 ـ60.
حدادی ، فضل‌الله  (1384)، امنیت و انواع آن، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
درویشی سه‌تلانی (1374)، تهدیدات ملی یک چارچوب نظری، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 10 و 11،    س 3:  256 ـ 279.
ربانی، رسول و علیزاده، محمد (1390)، نقشپلیسدرتأمینامنیتوجذبگردشگری (نمونۀموردی: شهراصفهان)،فصلنامۀ مطالعات اجتماعی، دورۀ جدید، ش 26: 39 ـ 60.
سازمان اطلاعات سپاه (1395)، دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات.
سالنامه آماری استان اصفهان (1395)، معاونت اجتماعی شهرداری اصفهان.
سلیمی، محمدرضا و سبحان، محمدرضا  (1393)، امنیت و توسعه پایدار گردشگری مطالعه موردی: شهر تهران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، ش 8 : 97 ـ 128.
صیدایی، اسکندر و هدایتی مقدم، زهرا (1389)، نقشامنیتدرتوسعۀگردشگری، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی 69،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ش 8: 52  ـ 69.
عبدالله‌خانی، علی (1386)،  تهدیدات امنیت ملی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1382)، نظریه‌های امنیت مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1383)، نظریه‌های امنیت، مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی، جلد1، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
عبدالله‌خانی، علی (1386)، مدیریت ادراک تهدیدات امنیتی، فصلنامه راهبرد دفاعی، س پنجم، ش 18.
عصاریان‌نژاد، حسین و عبدالله‌خانی، علی (1385)، تهدید در نظریه‌های امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، س هفتم، ش 27.
عمید، حسن (1374)، فرهنگ عمید، جلد 3، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فیروزآبادی، سیدحسن (1391)، امنیت پایدار؛ مفاهیم، ابعاد، شاخص‌ها، راهبردها، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
قره‌نژاد، حسن (1388)، صنعت گردشگری و تحلیل‌های اقتصادی آن، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد نجف‌آباد.
قریشی، سیدعلی‌اکبر (1378)، قاموس قرآن، چاپ هشتم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
متقی، سمیرا؛ صادقی، محمد و دلالت، مراد (1395)، نقشامنیتدرتوسعهگردشگریبین‌المللی(نمونه موردی گردشگرانخارجیشهریزد)، فصلنامه گردشگری شهری، دوره سوم، ش 1: 91 ـ 77.
مجلسی علامه محمدباقر، بحارالانوار، جلد 81، تهران: انتشارات اسلامیه.
 محبوب‌فر، محمدرضا؛ غازی اصفهانی، ایران و  قمری، حسین (۱۳۹۰)، اکوتوریسم و جایگاه خانه‌های اکولوژیک بیابانی درتوسعه پایدار کشور ایران، دومین همایش ملی مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
مرادیان، محسن (1388)، تهدید و امنیت، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
مرادیان، محسن (1396)، مبانی نظری امنیت، چ چهارم، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
 منتظری، مهدی (1385)، بررسی تهدیدات امریکا در کویر مرکزی باتأکید برمنطقه مقاومت بسیج استان اصفهان، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع).
هزارجریبی، جعفر (1390)، احساس امنیت اجتماعی ازمنظر گردشگری، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی،  ش 2: 113 ـ 28 .
یوسفی، امیرعباس؛ مختاری ملک‌آبادی، رضا و خادم‌الحسینی، احمد (1391)، بررسی تحلیلی ـ تطبیقی شاخص‌های توسعه گردشگری الکترونیک در شهر اصفهان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، ش 46: 133 ـ 150.
Buzan, Waver, Wild,1998 “Security:A new framework for analysis”.Boulder co. lynner.