دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، بهمن 1399 (فصلنامه زمستان) 
قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی

صفحه 53-84

علی اکبر فرهنگی؛ میثم سام بند؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ محمدرضا قائدی