بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدم‌تقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تطبیقی گزینه‌های مفروض قدرت هوایی: تاکتیک‌های کلاسیک قدرت هوایی، جنگ اطلاعات، فریب نظامی و اعمال تهدیدات مبهم با قابلیت‌های ناشناخته در یک فضای عدم‌تقارن برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. روش تحقیق، میدانی و پیمایشی است. در یک تحقیق میدانی از میان کادرهای علمی و آموزشی دانشگاه هوایی، گروه آموزش‌های تخصص‌های هوایی و دانشجویان هوایی دانشگاه عالی دفاع ملی که آگاهی مناسبی پیرامون به‌کارگیری قدرت هوایی در یک جنگ در حوزه عدم‌تقارن را دارند، با دراختیارنهادن پرسشنامه‌ای مناسب، نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های تحقیق دلفی برای استانداردسازی و از فرایند پژوهش عملیاتی تحلیل سلسله‌مراتبی یا روش AHP تجزیه‌وتحلیل شد. در این تحقیق، متغیرهای تأثیر معیارهای آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات در فرضیه، یعنی گزینه‌های چهارگانه رویکرد نامتقارن قدرت هوایی انتخاب و بعد از استانداردسازی مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت که نتیجه آن رد فرضیه تأثیر به‌کارگیری تاکتیک‌های کلاسیک قدرت هوایی و تأیید سه گزینه دیگر: جنگ اطلاعات، فریب نظامی و اعمال تهدیدات مبهم با قابلیت ناشناخته در حوزه عدم‌تقارن و همچنین تعیین میزان اهمیت و ارجحیت گزینه‌های فوق باتوجه‌به معیارهای چهارگانه آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of optimal air power options in the field of asymmetry.

نویسنده [English]

 • Seyed Mohammad Mousavi
Associate Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to compare comparative air power options: tudy among the scientific and educational staff of the Air University, Department of Specialty Education Aviation and Air Students of the Higher National Defense University who have a good knowledge about the use of air power inclassic air power tactics, information warfare, military deception. And the application of vague threats with unknown capabilities in an asymmetric space to deal with potential threats. Research Methods, It is a field and a survey. In a field s a war in the field Have asymmetry, by providing a suitable questionnaire, the results obtained using Delphi research methods for Standardized and analyzed from the operational research process of hierarchical analysis or AHP method. This research, impact variables Training criteria, effectiveness, operational efficiency and equipment technology in the hypothesis, ie four options of asymmetric power approach Was selected and after standardization was statistically analyzed, which resulted in rejecting the hypothesis of the effect of application. Classic air power tactics and confirmation of three other options: information warfare, military deception, and the use of vague threats with capability Unknown in the field of asymmetry and also determining the importance and preference of the above options according to the four criteria of education, Effectiveness, operational efficiency and equipment technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Superior factors
 • Geopolitics
 • Islamic world
 • New Islamic civilization
 1. فارسی

  1. آذر، عادل و مؤمنی (1389)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم تحلیل آماری»، چاپ ششم، تهران: انتشارت سمت.
  2. السن، جان اندریس (1384)، «جنگ نامتقارن»، گروه مترجمین، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران.
  3. ایزدی، رضا (1386)، «قدرت هوایی(آفند)»، دافوس آجا، تهران.
  4. حبیبی، نیک‌بخش (1386)، «مفهوم‌شناسی نبرد نامتقارن»، تهران: انتشارات دانشگاه هوایی.
  5. خلیلی شورینی، سیاوش (1386)، «روش‌های تحقیق در علوم انسانی»، تهران مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ پنجم.
  6. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1386)، «روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع»، تهران: انتشارات صفار، چاپ دوم، 1386.
  7. عادلی‌زاده، عبدالرضا (1385)، «اجرای تحقیق به روش دلفی»، تهران: انتشارت یوسف.
  8. فراتر، میخائیل ورییان (1385)، «جنگ الکترونیک برای صحنه نبرد دیجیتالی»، ترجمه احمد عفیفی، مرتضی کریم‌زاده و محمدباقر نظافتی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.
  9. قدسی پور، حسن (1385)، «فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP»، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  10. موحدی‌نیا، جعفر، (1385)، «دکترین مشترک عملیات فریب نظامی»، چاپخانه نهاجا، تهران.
  11. والتز، اداوارد (1385)، «جنگ اطلاعات،اصول و عملیات»، ترجمه اکبر رنجبر، حسن حاج‌قاسم و محمود فخرایی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.