دوره و شماره: دوره 30، شماره 115، شهریور 1400 (فصلنامه تابستان)