تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روابط بین الملل، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران‌، ایران

2 استادیار، گروه روابط بین الملل، مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

برنامه‌ موشکی جمهوری اسلامی ایران در نقطه‌ کانونی قدت راهبردی ایران در عرصه‌ مسائل دفاعی نظامی قرار دارد. ازسوی‌دیگر، در دوران بعد از جنگ جهانی دوم همواره منطقه غرب آسیا جزء مناطق راهبردی موردنظر امریکا تلقی می‌شود. اسناد راهبرد امنیت ملی و نشانگانِ رفتاری امریکا ازجمله در دوران ترامپ نشان می‌دهد، محور سیاست امینتی امریکا در غرب آسیا موازنه‌سازی از راه دور، به‌منظور مهار متخاصم با محوریت ایران است. درهمین‌راستا، هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارت است از اینکه برنامه موشکی جمهور اسلامی ایران چه تأثیری بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوران ترامپ دارد؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می‌شود که اساساً برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران منجر به تضعیف راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا می‌شود. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و منبابع گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Development and Progress of the Islamic Republic of Iran's Missile Systems on theUS Security Strategy in West Asia during the Donald Trump's presidency.

نویسندگان [English]

 • Alireza Zamanian 1
 • Hossein Tajabadi 2
 • Ebraahim Mottaqi 3
1 Corresponding Author: Master of International Relations, Industrial Management and Engineering Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of International Relations, Industrial Management and Engineering Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The missile program of the Islamic Republic of Iran is at the center of Iran's strategic power in the feld of military defense issues. On the other hand, in the post-world II era, the west Asia region has always been considered a strategic area for the America. Documents show US natonal security strategy and behavioral cues, including the Trump era, the focus of US security policy in West Asia is offshore balancing in order to control the enemy with the focus on Iran. In this regard, the purpose of the present research Explaining the efects of the Islam Republic of Iran's missile program on the US security strategy in the West Asia during Donald Trump's presidency. The main queston of the research is that what efect does the Islamic Republic of Iran's missile program have on the US security strategy in West Asia at during Trump's tmee In answer to this queston, this hypothesis is raised that basically, the missile program on the Islamic Republic of Iran leads to the weakening of the US security strategy in west Asia. The research method is descriptve-analytcal and library data collecton resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Missile program (Development and progress of missile systems)
 • Iran
 • America
 • West Asia
 1. امینیان، بهادر (1397)، «مسائل نظامی و استراتژیک معاصر»، تهران: سمت.##
 2. «استراتژی امریکا در غرب آسیا: سردرگمی در دوران گذار». بازیابی‌شده از:##

http://www.cicir.ac.an.cn/new/opinion.htm?id=22163311-1639-48ca-8064-4edfffda4d10.

 1. پلینو، جک و روی آلتون (1389)، «فرهنگ روابط بین‌الملل»، ترجمه حسن پستا، تهران: فرهنگ معاصر.##
 2. پورآخوندی، نادر (1392)، «راهبرد توسعه موشکی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشنامه دفاع مقدس، سال دوم، شماره 8.##
 3. دوئرتی، جیمز و فالتز گراف (1391)، «نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل»، ترجمه علی‌رضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس.##
 4. «راهنمای قدرت نظامی امریکا». بازیابی شده از:##

http://www.global security.org/ USA Military Guide/6542=98743-54763-10.

 1. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1395)، «کلیات روابط بین‌الملل»، تهران: مخاطب.##
 2. متقی، ابراهیم و خسروشاهین، هادی (1395)، «راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا»، اولین کنفرانس امنیتی تهران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.##
 3. مورگنتا، هانس جی (1393)، «سیاست میان ملت‌ها»، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امورخارجه.##

منابع انگلیسی:

 1. Cordesman, A. H. (2016). "The Changing Security Structure in the Middle East". Washington: Center for Strategic and International Studies, Retrieved May 20, 2019, from http://www.csis.org.##
 2. Cordesman, A. H. (2001). "Iraq's military capabilities: Fighting a wounded, but dangerous, poisonous snake". Washington: Center for Strategic and International Studies. Retrieved May 18, 2019, from http://www.iraqwatch.org/perspectives/csis-iraq-mclip-120301.pdf.##
 3. Elleman, Michael. (2020). "The IRGC gets into the space-lunch business". London: The International Institute for Strategic Studies.##
 4. Einhorn, Robert & Vann H. Van Diepen. (2019). "Constraining Iran’s Missile Capabilities". Washington, Dc: Brooking Institution Press.##
 5. Eisenstaedt, M. (2001). "Russia arms and technology transfers to Iran: Policy Challenges for the United States". Arm Control Association, Retrieved March 13, 2019, from http://www.armscontrol.org/act/2001-3.##
 6. International Institute for Strategic Studies (2017). "Gulf Security After 2020". London: International Institute for ##Strategic Studies, Retrieved https://cdn.Mashreghnews.ir/d/2020/12/27/0/ 2150702.pdf
 7. "Gulf Security After 2020". (2017). London: International Institute for Strategic Studies, Retrieved https://cdn.Mashreghnews.ir/d/2020/12/27/0/ 2150702.pdf.##
 8. Hoyt, T. D. (2007). "Military industry and regional defense policy: India, Iraq and Israel". New York: Routledge.##
 9. Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf. (2005). "World Politics: Trends and Transformation", published by Wadsworth Publishing.##
 10. "National Security Strategy Archive". (1998, October 1). National Security Strategy 1998. Retrieved from http://nssarchive.us/national-securitystrategy.##
 11. "National Security Strategy Archive". (1998, October 1). National Security Strategy 1988. Retrieved from http://nssarchive.us/national-securitystrategy.##
 12. Nolan, J. E. (1991). "Trappings of power: Ballistic missiles in the third world". Washington, DC: The Brooking Institution.##
 13. Otterman, S. (2003). "IRAQ: Iraq's prewar military capabilities". Council on Foreign Relations. Retrieved from http:// www.cfr.org/iraq/iraq-iraqs-prewer-military-capabilities/p7695.##
 14. "Shahab-1 (Scud-B Variant)," Center for Strategic and International Studies, February 25, 2019, https://missilethreat.csis.org/missile/shahab-1/.##
 15. "Security and Defense Cooperation Agreement between the Islamic Republic of Afghanistan and the United States of America". (2014). Retrieved, from http://justsecurity.org/ wpcontent/.##