ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور را براساس اصول و قواعد حقوقی تجویز می‌کند. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو)، اولین کنوانسیون بین‌المللی در زمینه تروریسم است. روند و مکانیزم‌های لازم برای تعریف و تعیین حدود مقابله با تروریسم در حقوق بین‌الملل بسیار کند پیش رفته است. دولت ایالات متحده آمریکا غالباً از سازوکار شورای امنیت و در غیر این صورت با توسل به زور یا انعقاد معاهدات ناقص با برخی کشورها، برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود در سطح بین‌الملل استفاده کرده است. ترور، مؤثرترین مقام ارشد نظامی فرمانده جبهه مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به‌دست نیروهای آمریکایی و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا از این دسته اقدامات تلقی می‌گردد. مقاله پیش رو در موضوع ترور سردار سلیمانی را از حیث نقض اصول مسلم حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بررسی و کالبدشکافی می‌نماید. در این مقاله گفته می‌شود که استناد به دفاع پیش‌دستانه ازسوی آمریکا، فاقد عناصر لازم برای انتساب عمل به ایران است. ادعای دفاع پیش‌گیرانه نیز مورد تأیید رویه و عرف قضایی بین‌المللی نیست. دیدگاه حقوق‌دانان مطرح بین‌الملل نیز نه‌تنها مؤید موضوع نمی‌باشد، بلکه آن‌را به‌شدت نفی می‌کند و مخالف آن است. حمله نظامی آمریکا در سوم ژانویه، برخلاف توافق امنیتی عراق و آمریکا، هم‌چنین برخلاف اساس‌نامه رم بوده و مصداق تعدّی و تجاوز به آن کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assassination of Sardar Soleimani from the Perspective of Legal Principles and Rules

نویسندگان [English]

 • Saeed Karami 1
 • Mohammad Reza Mohammad Khani 2
 • Mohsen Tayyeb 3
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Comparative Management and Development, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
3 MA in Law and Criminology, Islamic Azad University
چکیده [English]

The UN Security Council is the only authority to prescribe the right to legal use of force on the basis of legal principles and rules.  The 1937 Convention on the Suppression and Punishment of Terrorism (Geneva Convention) is the first international convention on terrorism. The process and mechanisms needed to define and delineate counterterrorism in international law are very slow. The US government has often used the Security Council mechanism, and otherwise, by force or concluding incomplete treaties with some countries, to justify its illegal actions internationally. The assassination is considered to be the most effective senior military official in command of the Takfiri Counter-Terrorism Front in the US-led region, under the direct command of the US President. The following article examines the assassination of General Suleimani for violating the principles of international and domestic law. This article states that citing a defense by the United States lacks the necessary elements to assign action to Iran. The claim of preventive defense is also not approved by international judicial custom. The perspective of international lawyers not only confirms the matter, but also denies it and opposes it. The US military attack on January 3, was contrary to the Iraqi -US security agreement and the Roman statute, and is a case of violations and violations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • General Suleimani
 • Use of Force
 • Legitimate Defense
 • National Sovereignty of Governments
 • آسایش‌طلب طوسی، محمدکاظم (1381)،سیاست خارجی آمریکا در قبال عراق پس از 11 سپتامبر، فصل‌نامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره 3.
 • افتخار جهرمی، گودرز (1375)،حاکمیت دولت‌ها و محدودیت منشور ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18.
 • آقایی، قاسم (1383)،مداخله بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 11.
 • رمضانی قوام‌آبادی،محمدحسین؛ پیری، حیدر (1397)، مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی بین‌المللی، ش 58.
 • رستمی‌نژاد، امید (1393)، بررسی نقش مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل در شکل‌گیری قواعد آمره بین‌المللی با تأکید بر اصل منع توسل به زور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی.
 • شریفی، محسن (1382)،تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، سیاست خارجی، سال هفدهم، شماره 1.
 • شفیعی، محمد (1375)،بررسی مشروعیت دخالت‌های نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین‌الملل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل، شماره 20.
 • صادقی حقیقی، دیدخت (1381)،مروری اجمالی بر اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین‌المللی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال هفدهم، شماره سوم و چهارم.
 • طباطبایی لطفی، سیداحمد؛ شارق، زهراسادات (1395)، بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضدداعش ازمنظر حقوق بین‌الملل در سوریه، فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، ش 1.
 • ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1380)،نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سوم، شماره 5.
 • عباسی‌اشلقی، مجید (1380)،مداخله بشردوستانه و اصل عدم مداخله، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 169 و 170.
 • فرهادی‌نیا، حمید (1374)،مداخله بشردوستانه، بیم و امیدها، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 91 و 92.
 • کاسسه، آنتونی (1380)،مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه قهرآمیز در جامعه جهانی، ترجمه جعفر سروری، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 169 و 170.

 

 • Claypool,vicki Hesli, (2020),is the killing of Qasem soleimani morally Acceptable ?,CT,January,7,www.presscitizen.com>contributers>gust-editorials>2020/01/07
 • Dorsay,james M.,(2020),killing irans Qasem soleimani:Rule of law or rule of the jungle?,jauary7,https://wwwredressonline.com/2020/01/killing –irans-qassim-soleimani-rule-of-law-or-rule-of-the-jungel/
 • oconnell,mary ellen,(2020),the killing of soleimani and international law, European jornal international law, published an 6 january . Available at www.ejiltalk.org.
 • shaw, Malcolm n ,.(2008), international law , Cambridge university press , sixth edition.
 • swart,mia,(2020),to stop a war : did soleimani killing violate international law?,expert Agree use of self –defent as justification for killing soleimani requires proof of imminent attack , at https://www.aljazeera.com/news/2020/01/stop-war-soleimani-killing-violate-international-law-200105050718644.htmi
 • gerand challand & arnaud blln, the history of terrorism :from antiquity to al qaeda , translated by Edward scheider ,kaathryn pulver and jesse browmer ,university of California press,2007.
 • amnesty international isral and the occupied teeritories-state assassination and other unlawful killings ,2001
 • melzer n., targetedkilling in international law , oxford university press, new York (2008),(DOLUS Directus)
 • parker e.r.& naccarat t.e.,targeting suddam and sons:u.s policy against assassination university of the pacific , mcgeorge school of law,(2003)
 • djamalove f., targeted killing under international sui generis framework , a master (ll.m)thesis, university of toronto(canada)(2008)
 • international criminal tribunal for the former Yugoslavia,prosecutor v. dusko tadic (a/k/a dule), decision on the defense motion for interlocutory appeal an jurision of & October 1995, no .it-94-1-ar72, para.70http://www.iilj.org/courses/documents/prosecutor.tadic.pdf
 • http://web.amnesty.org/library/index/engMDE150052001
 • http://www.cgs.gmu.edu/
 • http://www.haaretz.com/hasen/spages/904481.htm1