دوره و شماره: دوره 31، شماره 118 - شماره پیاپی 1، خرداد 1401، صفحه 1-230 (فصلنامه بهار) 
ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی

صفحه 11-37

سعید کرمی؛ محمدرضا محمدخانی؛ محسن طیب