ایالات ‌متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و واکاوی رویکرد ایالات ‌متحده آمریکا در خلق و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم و تسری این ادراک به مخاطبان امنیتی‌سازی می‌پردازد. فرضیه پژوهش این است که ایالات ‌متحده با طرح اتهامات تروریستی علیه ایران به‌دنبال بازیابی اجماع بین‌المللی و مشروعیت‌بخشی به اقدامات و فشارها علیه ایران است. در این راستا ایالات ‌متحده آمریکا به‌عنوان بازیگر امنیتی‌ساز، تلاش دارد تا ادراک امنیتی و تهدیدآمیز خود از ایران را در چارچوب یک «استراتژی دوسطحی (لایه)» به مخاطبان امنیتی‌سازی تسری دهد. در سطح اول؛ ایالات ‌متحده با محوریت طرح اتهامات تروریستی منتسب به ایران در خاک کشورهای ثالث، سعی در اقناع مخاطبان امنیتی‌سازی دارد. در سطح دوم؛ ایالات ‌متحده با اتخاذ یک رویکرد تهاجمی، سعی در ایجاد و کاربست سازوکارهای مقابله‌ای (در طیفی از اقدامات از تروریستی‌خواندن سپاه پاسداران و نیروهای هم‌سو گرفته تا همکاری با گروه‌های تروریستی علیه ایران) با انگیزه همراهی و مشارکت متحدان خود در مقابله با این تهدید برساخته داشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ایالات ‌متحده آمریکا در سطح اول استراتژی تهدیدسازی (اقناع) نسبتاً موفق بوده است؛ اما در سطح دوم (راه ‌چاره خلاصی از تهدید) نتوانسته است همراهی لازم مخاطبان امنیتی‌سازی را به‌دست آورد. روش مورداستفاده این مقاله توصیفی ـ تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی، منابع الکترونیکی، پایگاه‌های اینترنتی و اظهارات مقامات مربوطه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The United States of America and the Construction of the Perception of the Threat From the Islamic Republic of Iran in Terms of Terrorism

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Bagheri 1
 • Mohammad Gheisari 2
1 Corresponding Author: PhD Student in Regional Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Islamic Revolution Studies, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article examines the approach of the United States of America in creating and constructing a perception of the threat from the Islamic Republic of Iran on the subject of terrorism and extending this perception to security-building audiences. The hypothesis is that the United States is leveraging terrorist charges against Iran in order to restore international consensus and legitimize actions and pressures against Iran. In this regard, the United States, as a security-building player, is trying to extending its security and threatening perception of Iran to the security-building audience within the framework of a "two-level (layer) strategy". In the first level; The United States is trying to persuade its security-building audience by focusing on terrorist charges against Iran in third countries. At the second level; By taking an aggressive approach, the United States has sought to establish and apply countermeasures (ranging from calling the Revolutionary Guards and allied forces terrorist to collaborating with terrorist groups against Iran) and supporting its allies in countering this threat. The research findings show that although the United States has been relatively successful in the first level of the threat- building (persuasion) strategy, it has not been able to gain the necessary support from the security audience in the second level (the threat relief solution). The method used in this article is descriptive-analytical and the tools of libraries, documents, electronic resources and websites and statements of relevant authorities have been used to collect data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perception of Threat
 • Terrorism
 • United States of America
 • Islamic Republic of Iran
 • تخشید، محمدرضا؛ جلائیان مهری، فاطمه (1396)، سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و تروریسم در منطقه خاورمیانه، فصل‌نامه سیاست، دوره 47، شماره 1: 56-41.
 • زارع‌زاده ابرقویی، رسول (1396)، نگاه کپنهاگی به امنیتی‌سازی: مبانی و چالش‌ها، فصل‌نامه آفاق امنیت، سال دهم / شماره سی و ششم، پاییز 1396.
 • روزنامه شرق (18 اردیبهشت 1395)، 120 کشور علیه رأی دادگاه آمریکایی، نمایه‌شده در مگیران. قابل دسترس در: https://www.magiran.com/article/3354022.
 • مرادی‌فر، سعیده؛ امیدی، علی (١٣٩٣)، برسازی امنیتی فعالیت هسته‌ای ایران، سیاست جهانی، سال سوم، شماره 4، صفحه ١٤٩-١٢١.
 • طلوع‌نیوز افغانستان (1399)، در گفت‌وگو با محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری‌ اسلامی ایران، (29 آذر 1399). قابل دسترس در: https://tolonews.com/fa/afghanistan-168676.
 • وزارت امور خارجه (24 آبان 1399)، واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص برخی گزارش‌های منتشرشده مبنی‌بر ادعای ترور یک مقام گروه تروریستی القاعده در ایران، قایل دسترسی در: https://mfa.gov.ir/portal/NewsView/617037.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال؛ قرشی، سیدیوسف (١٣٩١)،نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره ٤، صفحه ٤٢- ٧.
 • غرایاق‌زندی، داود (1387)، سیاست خارجی دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ایران: سیاست سد نفوذ (8-2004) ، فصل‌نامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره 43: 117-83.
 • یورونیوز (2019)، سکوت اتحادیه اروپا در مقابل قرار‌دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، یورونیوز فارسی، (9/4/2019). قابل دسترس در: https://per.euronews.com/2019/04/09/euronews-.
 • قیصری، محمد؛ باقری، ابراهیم (1399)، رویکرد ایالات ‌متحده آمریکا در امنیتی‌سازی و تهدیدسازی از برنامه فضایی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 10، شماره 35، تابستان 1399: 132-110.
 • حسینی نصرآبادی، نرجس‌سادات (1399)، تروریسم به‌مثابه ابزار رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌ها»، فصل‌نامه آمایش جغرافیایی فضا، سال دهم، شماره مسلسل 35: 178-161.
 • Bahgat, G (2003) Iran, the United States, and the War on Terrorism, Studies in Conflict & Terrorism, 26:2, 93-104, Available at:http://dx.doi.org/10.1080/10576100390145189
 • Bulos, Nabih (2014) Video Shows Syrian Rebels may have U.S Made Antitank Missiles, Retrieved From Losangles Time.
 • Byman, Daniel (2007) Iraq and the Global War on Terrorism, Washington: Brookings Institution Press.
 • Chengu, Garikai (2014) How the U.S Helped Create Al Qaede and ISIS, Retrived From Counterpunch.org.
 • Country Reports on Terrorism 2016 (2017), Available at: https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2016/
 • Country Reports on Terrorism 2017 (2018), Available at: https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2017/
 • Country Reports on Terrorism 2018 (2019), Available at: https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2018/
 • Country Reports on Terrorism 2019 (2020), Available at: https://www.state.gov/country-reports-on-terrorism-2019/
 • DePetris, Daniel R (7 July 2016). "The 28 Pages: What's Taking So Long?". The National Interest. available at: https://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/the-28-pages-whats-taking-so-long-16095
 • Durden, Tyler (2015) Secret pentagon Report Reveals U.S Created ISIS as a Tool to Overthrow Syria’s President Assad, Retrieved From zerohedge.com.
 • A, Schmitt. E, Fassihi. F & Bergman. R (27 Nov 2020). Al Qaeda’s No. 2, Accused in U.S. Embassy Attacks, Was Killed in Iran”. New York Times, Available at: https://www.nytimes.com/2020/11/13/world/middleeast/al-masri-abdullah-qaeda-dead.html
 • R.(2020), The U.S.-Iran Showdown: Clashing Strategic Universes Amid a Changing Region, Middle East Institute, availeble at: https://www.mei.edu/publications/us-iran-showdown-clashing-strategic-universes-amid-changing-region
 • Herszenhorn, D.M. ( 2020). Terror trial in Antwerp to test EU-Iran relations. November 27, 2020. available at: https://www.politico.eu/article/terror-trial-in-antwerp-will-test-eu-iran-relations/
 • Hicks, K. H., and Dalton, M. G. (2017). Deterring Iran After The Nuclear Deal. Center for Strategic & International Studies(CSIS), Rowman & Littlefield.
 • Hudson, J and Ryan M (Feb 6 2021), “Biden administration to remove Yemen’s Houthi rebels from terrorism list in reversal of Trump-era policy”, The Washington post, Available at: https://www.washingtonpost.com/national-security/biden-yemen-rebels-terrorist-list/2021/02/05/e65e55c8-5b40-11eb-aaad-93988621dd28_story.html
 • Justification Congressional Budge. (2020). Department of State, Foreign Operations, and Related Programs. Fiscal Year.‏ Available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/ 2020/02/FY-2021-CBJ-Final.pdf.
 • Khedery Ali (2014) Why we Stuck with Maliki and lost Iraq, Retrieved from Washingtonpost.com.
 • A (2018), U.S. Issues New Warning to Europe: End Business With Iran or Face Harsh Sanctions, August 2, 2018
 • E (2018), The Politics Behind The Sabotage Of The Iran Deal In Europe, JULY 6, 2018
 • Nichols, M. (2020). Arms seized by U.S. missiles used to attack Saudi Arabia 'of Iranian origin': U.N., Reuters (JUNE 12, 2020), available at: https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-un-idUSKBN23J08C
 • L and Dalton.M (2018), U.S. Accuses Iran of Terror Plots in Effort to Sway Europe, August 3, 2018 November. 5, 2018, Accessible at: https://www.nytimes.com/2018/11/05/world/europe/us-iran-sanctions-europe.html
 • Phillips, J. (2021). Index of US Military Strength. The Heritage Foundation. available at: https://www.heritage.org/2021-index-us-military-strength/assessing-threats-us-vital-interests/iran
 • J. (2018). Iran's Economy Can't be Shielded from U.S. Sanctions. Nationalinterest. August 16, 2018. available at: https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/irans-economy-cant-be-shielded-us-sanctions-28942
 • Pompeo, Michael R (18 oct 2018). “Confronting Iran: The Trump Administration’s Strategy”, Available at: https://es.usembassy.gov/confronting-iran-the-trump-administrations-strategy/
 • M (2021). Pompeo alleges Iran new 'home base' of Al-Qaeda, France 24 (12/01/2021). Availeble at: https://www.france24.com/en/live-news/20210112-pompeo-alleges-iran-new-home-base-of-al-qaeda
 • Quoted from Pompeo in U.S. Department of state. (2019). Iran’s Assassinations and Terrorist Activity Abroad. U.S. Department of state. May 22, 2020. available at: https://www.state.gov/irans-assassinations-and-terrorist-activity-abroad/
 • Richards, A. M. C. (2015). Iran as a Strategic Threat to the US in the Middle East and Its Impact on US Policy in the Region.
 • Richards, A. M. C. (2015). Iran as a Strategic Threat to the US in the Middle East and Its Impact on US Policy in the Region.
 • Robinson, Kali (2020). What Is Hezbollah?. Council on Foreign Relations. September 1 2020. Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah
 • N (2020), UNOCT Virtual Counterterrorism Week 2020: Strategic and Practical Challenges of Countering Terrorism in a Global Pandemic Environment, UN Counter-Terrorism Centre (UNCCT). Available at: https://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/200710_vctwk_closing_remarks_by_amb_nathan_sales.pdfTop of Form
 • Sciolino, E (1993). “Christopher Signals a Tougher U.S. Line Toward Iran”, The New York Times, 30 March 1993. Available at: https://www.nytimes.com/1993/03/31/world/christopher-signals-a-tougher-us-line-toward-iran.html
 • Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond. European journal of international relations, 13(3), 357-383.
 • S Department ot state, national counter terrorism centre(2018), Lebanese Hezbollah Sponsored Operational Activity in Europe, 1979-2018, JULY 5, 2018, Accessible at: https://www.state.gov/select-iran-sponsored-operational-activity-in-europe-1979-2018/
 • S Department ot state, national counter terrorism centre(2018), Select Iran-Sponsored Operational Activity in Europe, 1979-2018, JULY 5, 2018, Accessible at: https://www.state.gov/select-iran-sponsored-operational-activity-in-europe-1979-2018/
 • United States Department of State, national counter terrorism centre (2018), Country Reports on Terrorism 2017, SEPTEMBER 19, 2018
 • US Department of State. (2019). Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps, OFFICE OF THE SPOKESPERSON, April 8,2019, Available at: https://www.state.gov/designation-of-the-islamic-revolutionary-guard-corps/
 • Wæver, O (1993). Securitization and desecuritization. Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research.
 • Witts, T (2015). the Regional Impact of U.S Policy toward Iraq and Syria, Washington: Brookings Institution Press.