جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی علل، زمینه‌ها و پیامدهای جنگ دوم قره‌باغ و نقش بازیگران منطقه‌ای ازجمله روسیه و ترکیه در آن است. درگیری قره‌باغ یکی از اختلافات مداوم در فضاهای پس از فروپاشی شوروی سابق بوده ‌است که در طول سه دهه مناسبات سیاسی و امنیتی، قفقاز جنوبی را تحت‌تأثیر قرار داده است. در پاییز سال ۲۰۲۰، یک جنگ شش هفته‌ای، دینامیک سه دهه جدال بین آذربایجان و ارمنستان را بر سر منطقه موردمناقشه قره‌باغ تغییر داد و جنگی تمام‌عیار بین دو بازیگر بر سر بحران قره‌باغ شکل گرفت. این پژوهش سعی دارد به بررسی وضعیت سیاسی نظامی جنگ دوم قره‌باغ و نقش بازیگران منطقه‌ای ازجمله روسیه و ترکیه در این جنگ بپردازد و پیامدهای سیاسی و امنیتی این جنگ را بررسی کند. به‌نظر می‌رسد جنگ دوم قره‌باغ تحت‌تأثیر تغییر توازن قدرت بین ارمنستان و آذربایجان و تغییر رویکرد سیاسی بازیگران منطقه‌ای (روسیه و ترکیه) نسبت به بحران قره‌باغ رخ‌داده است. روش تحقیق در این مقاله موردی، زمینه‌ای ـ تاریخی است و روش گرداوری داده‌ها، مطالعه اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Second Qarabagh War: Causes, Situations, and Consequences

نویسندگان [English]

  • Reza Mahmoud Oghli 1
  • Morteza Ebrahimi 2
  • Hossein Fatahi Ardakani 3
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Political Science, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Political Science Department of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Ardakan University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the causes, contexts and consequences of the second Karabakh war and the role of regional actors such as Russia and Turkey in it. The Nagorno-Karabakh conflict has been one of the ongoing conflicts in the space after the collapse of the former Soviet Union, which has affected the South Caucasus during three decades of political and security relations. In the fall of 2020, a six-week war changed the dynamics of the three-decade conflict between Azerbaijan and Armenia over the disputed region of Karabakh, and a full-scale war between the two actors over the Karabakh crisis took place. This research tries to investigate the political and military situation of the Second Karabakh War and the role of regional actors such as Russia and Turkey in this war and investigate the political and security consequences of this war. It seems that the second Nagorno-Qarabagh war was influenced by the change in the balance of power between Armenia and Azerbaijan and the change in the political approach of regional actors (Russia and Turkey) towards the Nagorno-Qarabagh crisis. The research method in this article is case, historical-contextual, and the data collection method is document study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • Qarabagh
  • Azerbaijan
  • Armenia
ابراهیمی، شهروز؛ خیری، مصطفی (1397)، تحلیل منافع روسیه در منطقه قفقاز (مطالعه موردی: بحران قره‌باغ)، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 11، شماره 2.
خیری، مصطفی (1397)، روسیه و مناقشه قره‌باغ، فصل‌نامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 10.
کوزه‌گر کالجی، ولی (1399)، تأملی بر رویکرد نیکول پاشینیان در قبال مناقشه ناگورنو ـ قره‌باغ، سایت ایراس، 19 آذر 1399.
محموداوغلی، رضا؛ رستمی، محمدرضا (1397)، تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی، سیاست دفاعی، دوره 26، شماره 103.
ولیقلی‌زاده، علی؛ امدی‌پور، زهرا؛ حافظ‌نیا، محمدرضا (1392)، بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلتیکی (با تأکید بر بحران قره‌باغ)، مجله سیاست دفاعی، سال 21، شماره 82.
Abushov, Kavus (2019) Russian foreign policy towards the Nagorno-Karabakh conflict: prudent geopolitics, incapacity or identity? East European Politics, 35:1, 72-92, DOI: 10.1080/21599165.2019.1579711
Ali Baig, Muhammad (2020). The Defence Needs of Azerbaijani Armed Forces for Peace, Security, and Stability, Open Military Studies 2020; 1: 79–87.
Askerov, A. & Matyok, T. (2015). The Upper Karabakh predicament from the UN resolutions to the mediated negotiations: Resolution or hibernation? European Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, Issue 1, pp. 154–64.
Askerov, Ali (2020). The Nagorno Karabakh Conflict The Beginning of the Soviet End, EBSCOhost.
Baghdassarian Anoush, Pope Cameron(2020). Why the Nagorno-Karabakh Cease-Fire Won t End the Conflict, Wednesday, November 25, 2020, PMhttps://www.lawfareblog.com.
Boyajian, D. (2019). Why Russia needs Armenia and vice versa. The Armenian Weekley, https://armenianweekly.com/2019/02/05/why-russia-needs -armenia-and-vice versa/.
Broers, Laurence (2015) From “frozen conflict” to enduring rivalry: reassessing the Nagorny Karabakh conflict, Nationalities Papers, 43:4, 556-576, DOI:10.1080/00905992.2015.1042852
Clark, Mason and Ezgi Yazici(2020). Erdogan Seeks to Upend Kremlin-Backed Status Quo in Nagorno-KarabakhAuthor(s), Institute for the Study of War, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/resrep26446.
Coffey Luke (2020). Azerbaijan and Armenia: A Regional Conflict with Global Implications, BACKGROUNDER, No. 3542.
Cornell, Svante (2020). How Did Armenia So Badly Miscalculate Its War with Azerbaijan?, The National Interest, https://jinsa.org.
Davutoğlu, Ahmet (2009), Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, İstanbul.
Ergun Ayça & Valiyev Anar(2020). An Account on Karabakh War: Why Now and Then What?, Panorama Portal, DOI: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30777.60006.
Freizer, S. (2014). Twenty years after the Nagorny Karabakh ceasefire: an opportunity to move towards more inclusive conflict resolution; Caucasus Survey, Vol. 1, No. 2, pp. 109–22.
Johnson, D. D., & Thayer, B. A. (2016). The evolution of offensive realism: Survival under anarchy from the Pleistocene to the present. Politics and the life sciences, 35(1), 1-26.
Garagozov, Rauf (2013) Implicit measures of attitude change via narrative intervention in the Karabakh conflict, Dynamics of Asymmetric Conflict, 6:1-3, 98-109, DOI: 10.1080/17467586.2013.861919
German, Tracey (2012) The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia: Security Issues in the Caucasus, Journal of Muslim Minority Affairs, 32:2, 216-229, DOI: 10.1080/13602004.2012.694666.
Hartrick Adrian (2020). “Karabakh’s Latest Cycle of Displacement,” Eurasianet, November 14, 2020.
Idan, A. and B. Shaffer. 2011. The foreign policies of post-soviet landlocked states. Post-Soviet Affairs 27, no. 3: 241–68. doi:10.2747/1060-586X.27.3.241. Explained | Who won the war overNagorno-Karabakh?
Isachenko Daria (2020). Turkey–Russia Partnership in the Warover Nagorno-Karabakh, SWP Comment, NO.53.
Iskandaryan Alexander (2020). The Second Karabakh War, or The First Post- Soviet War, Institute for Security Policy (ISP).
Kakachia, K. (2008). An end to Russian military bases in Georgia? The implications of past withdrawals PONARS. Eurasia Policy Memo No. 24.
Kubicek Paul (2020): Strictly Pragmatism? Prospects for a Russian-Turkish Partnership, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, DOI: 10.1080/19448953.2020.1867810.
Mahmudlu, Ceyhun & Shamkhal Abilov (2018) The peace-making process in the Nagorno-Karabakh conflict: why did Iran fail in its mediation effort?, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 26:1, 33-49, DOI: 10.1080/25739638.2017.1404259.
Markedonov, Sergei (2017), "A Post-Soviet Anomaly: How Karabakh Could Bring Russia and the West Together", Carnegie Center.
Mearsheimer, J., (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton
Minasyan, Sergey (2017) The Nagorno-Karabakh conflict in the context of South Caucasus regional security issues: An Armenian perspective, Nationalities Papers, 45: 1,131-139, DOI: 10.1080/00905992.2016.1237938
Özkan, Behlül (2008) Who Gains from the “No War No Peace” Situation? A Critical Analysis of the Nagorno-Karabakh Conflict, Geopolitics, 13:3, 572-599, DOI: 10.1080/14650040802203919.
Poghosyan, Benyamin (2021). Russia and Turkey role in the Karabakh conflict, forum Einiges Europa.
Romashov, Vadim & Helena Rytövuori-Apunen (2017) Russia’s Karabakh policy: new momentum in regional perspective, Caucasus Survey, 5:2, 160-176, DOI: 10.1080/23761199.2016.1231491.
Rubin, Uzi (2020). The Second Nagorno-Karabakh War:A Milestone in Military Affairs, Mideast Security and Policy Studies No. 184.
Shafiyev Farid and Vasif Huseynov(2020). Peace Negotiations Cannot Be Held Forever: Breaking the Deadlock in the Armenia-Azerbaijan Conflict, Insight Turkey, FALL 2020, Vol. 22, No. 4 (FALL 2020), pp. 99-111.
Shaikh, Shaan & Rumbaugh, Wes (2020). The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense, https://www.csis.orgGurbanov, Ilgar(2017), "Interaction with Turkish Air Forces Boosts
Siroky, David S. & Mahmudlu, Ceyhun (2016) E Pluribus Unum?, Problems of Post-Communism, 63:2, 94-107, DOI: 10.1080/10758216.2015.1082124.
Spina, Nicholas (2018) Threats to national security and public support for integration: the case of Armenia and Nagorno-Karabakh, Caucasus Survey, 6:3, 230-251, DOI: 10.1080/23761199.2018.1501892.
Sukiasyan Narek (2021). Appeasement and Autonomy Armenian-Russian relations from revolution to war, European Union Institute for Security Studies, https://www.jstor.org/stable/resrep28789.
Tang, Shiping (2011) A Theory of Security Strategy for our Time, www.palraveconnect.com, licenced to foundation national des politiopues-palgrave connect-2011. pp. 179-183
Tchantouridzé, L. (2018). Contemporary Russo-Turkish relations: From crisis to cooperation. In A. Askerov (eds.), Contemporary Russo–Turkish relations: From crisis to cooperation. Lanham, MD: Lexington Books.
Tokluoglu Ceylan (2011) The Political Discourse of the Azerbaijani Elite on the Nagorno-Karabakh Conflict (1991–2009), Europe-Asia Studies, 63:7, 1223-1252, DOI: 10.1080/09668136.2011.592272
Valiyev, A. 2010. Finlandization or strategy of keeping the balance? Azerbaijan’s foreign policy since the Russian-Georgian war. PONARS Eurasia Policy Memo 112. https://www2.gwu.edu/~ ieresgwu/assets/docs/pepm_112.pdf.
Walt, Stephen. (1987). The Origins of Alliances, Ithaca, NY: Cornell University Press.
Welt Cory & Andrew S. Bowen (2021). Azerbaijan and Armenia: The Nagorno-Karabakh Conflict, Co ng ressional Research Service.