دوره و شماره: دوره 31، شماره 119 - شماره پیاپی 2، مهر 1401، صفحه 1-225 (فصلنامه تابستان) 
جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها

صفحه 69-103

رضا محموداوغلی؛ مرتضی ابراهیمی؛ حسین فتاحی اردکانی