راه‌کارهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (MICT) در راستای ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصص علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات، رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: استایار، گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه‌کارهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (MICT) در راستای ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران جنوبی انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش‌های کیفی و کمی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل مدیران امنیتی و اساتید حوزه توسعه پایدار و هم‌چنین پژوهش‌گران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت، پس از مصاحبه با 14 نفر اشباع نظری حاصل شده است. در بخش کمی، جامعه ‌آماری شامل کلیه روزنامه­نگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه‌‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران جنوبی بوده است که با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تمام‌‌شمار، پرسش‌نامه در بین 247 نفر توزیع شده است.نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مصاحبه‌‌شوندگان، توسعه خطوط فیبر نوری و زیرساخت‌‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی می‌تواند به توسعه ارتباطات انسانی، توسعه شهرنشینی، گردش آزاد اطلاعات، محرومیت‌زدایی و ارتقای امنیت در خلیج فارس و منطقه مکران منجر گردد. علاوه براین، یافته‌های کمی پژوهش بیانگر آن است که بین توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی ساکنین منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for the Use of New Communication and Information Technologies in Order to Improve the Security and Sustainable Development of the Persian Gulf Coasts and Southern Makran

نویسندگان [English]

  • Davoud Heydari 1
  • Hasan Darzian Rostami 2
  • Mohsen Eslami 3
1 Ph.D. in Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. Corresponding author: Assistant Professor
2 Corresponding author, Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of identifying the solutions for the use of new communication and information technologies (MICT) in order to improve the security and sustainable development of the coasts of the Persian Gulf and South Makran. Mixed research method includes qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, the statistical population included security managers and professors in the field of sustainable development, as well as researchers in the Persian Gulf region, and finally, theoretical saturation was achieved after interviewing 14 people. In the quantitative part, the statistical community included all journalists, media and press in the fields of economy, tourism, culture, social security and development in South Makran region, and the questionnaire was distributed among 247 people using the full-count sampling method. The results of the qualitative section of the research show that from the point of view of the interviewees, the development of optical fiber lines and the infrastructure of modern communication and information technologies can lead to the development of human communication, the development of urbanization, the free flow of information, the elimination of deprivation and the improvement of security in the Persian Gulf and Makran region. In addition, the quantitative findings of the research show that between the development of new communication and information technologies and the recognition of the factors of backwardness and its avoidance in the region, encouraging the local elites to return to the region, encouraging foreign investors to invest in the Makran region, the growth of tourism And there is a significant relationship between attracting tourism in the region, recognizing the human and geographical talents of the region, the growth of social capital and the social security of the residents of the region

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Communication and Information Technologies
  • Security
  • Sustainable Development
  • Persian Gulf
  • Makran Region
اینس، مارتین (1384)، گفت‌وگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی.
آقایی‌خوندابی، مجید؛ طلعتی، مصطفی؛ نجارزاده، رضا (1386)، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic)، پژوهش‌نامه بازرگانی، 1.
بنایی اسماعیلی، احمدرضا (1399)، تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه­ریزی توسعه پایدار شهری، یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، بابل.
بیات، حمیدرضا؛ حاتمی، ایرج (1391)، بررسی عوامل مؤثر در توسعه‌نیافتگی سواحل مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.
تاری، مهتا؛ پوران، وحید (1397)، بررسی عوامل بازدارنده در استفاده از فناوری‌های نوین ساخت در جهت بهبود فرآیند توسعه پایدار، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز.
کاستلز، مانوئل (ب) (1380)، پایان هزاره، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکبازریال تهران: نشر طرح نو.
کاستلز، مانوئل (الف) (1380)، عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه‌ای، جلد اول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: نشر طرح نو.
مشیری، سعید؛ نیک‌پور، سمیه (1386)، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرریزهای آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1 (9).
Attard, A., & Coulson, N. S. (2012). A thematic analysis of patient communication in Parkinson’s disease online support group discussion forums. Computers in Human Behavior, 28(2), 500-506.
Ismail, S., Nair, R. K., Sham, R., & Wahab, S. N. (2018). Impacts of online social media on investment decision in Malaysia. Indian Journal of Public Health Research & Development, 9(11), 1241-1246.
Krause, K., & Jütersonke, O. (2005). Peace, security and development in post-conflict environments. Security dialogue, 36(4), 447-462.
Midoun, S., & Ismail, B. (2018). Digital and free trade zones impact on Malaysia’s economy and its prospects (2000–2018). International Journal of Economics and Financial Issues, 8(4), 39.
Morah, D. N., & Omojola, O. (2018). Social media use and entrepreneurship development in Nigeria: Lagos and Onitsha in focus. International Journal of Advance Study and Research Work, 1(5), 15-26.
Njoh, A. J. (2018). The relationship between modern information and communications technologies (ICTs) and development in Africa. Utilities Policy, 50, 83-90.
Plotnick, R. (2017). Economic security for families with children. In The child welfare challenge (pp. 95-127). Routledge.
Popov, Y., & Semyachkov, K. (2018). Problems of economic security for digital society in the context of globalization. Economy of region, 1(4), 1088-1101.
Sachs, J. D., Schmidt-Traub, G., Mazzucato, M., Messner, D., Nakicenovic, N., & Rockström, J. (2019). Six transformations to achieve the sustainable development goals. Nature Sustainability, 2(9), 805-814.
Silvestre, B. S., & Ţîrcă, D. M. (2019). Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. Journal of Cleaner Production, 208, 325-332.
Uktamov, H. F. (2020). Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research, 10(01(.
Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 20(3), 2389-2406.
Strategies for the Use of New Communication and Information Technologies (MICT) In order to Promote Security and Sustainable Development of the Persian Gulf and South Makran Coasts