منطقه خاکستری جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های بازدارندگی ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش دستیابی به نوعی چارچوب نظری و تحلیلی برای تبیین تحولات منطقۀ غرب آسیا است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که چرا بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در منطقۀ غرب آسیا فاقد کارایی لازم در برابر چالش‌گری جمهوری اسلامی ایران است؟ روش این پژوهش مبتنی بر دو گام است؛ در گام اول مدلی تحلیلی- نظری برای تهاجمات منطقه خاکستری ارائه می‌شود. در گام دوم با استفاده از داده‌های تجربی و رویداد‌‌ها، چالش‌گری جمهوری اسلامی ایران و میزان کارایی بازدارندگی ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. مطابق فرضیه این پژوهش تحولات ایجاد شده در سیستم بین‌الملل پس از حوادث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی منجر به تحول در ساختارهای ژئوپولیتیکی و امنیتی منطقه غرب آسیا شده است. مداخلات ایالات متحدۀ آمریکا در این منطقه بر پیچیدگی‌های ساختار منطقه افزوده است و در نهایت منجر به شکل‌گیری منطقه خاکستری شده است. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا بازدارندگی ایالات متحده آمریکا را به چالش کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Gray Zone of the Islamic Republic of Iran and the Deterrence Challenges of the United States of America

نویسندگان [English]

  • Omid Asiaban 1
  • Mehrshad Ghfarizadeh 2
1 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of International Relations, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to achieve a kind of theoretical and analytical framework to explain the developments in the Middle East. The question that arises in this study is why the US deterrence in the Middle East is not effective enough to meet the challenge of the Islamic Republic of Iran? The method of this research is based on two steps; In the first step, an analytical-theoretical model is presented for the invasions of the gray zone. In the second step, using empirical data and events, the challenge of the Islamic Republic of Iran and the deterrent efficiency of the United States in the Middle East are evaluated and analyzed. According to this research hypothesis, the changes in the international system after the events of the collapse of the Soviet Union and the attacks of September 11, 2001 have led to changes in the geopolitical and security structures of the Middle East. US intervention in the region has added to the complexity of the region's structure and ultimately led to the formation of a gray zone. As a result, the Islamic Republic of Iran in the Middle East has challenged the deterrence of the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenge of the Islamic Republic of Iran
  • Gray Zone
  • US Deterrence
  • Middle East
  • Persistent Aggression
صادقی، سید شمس­الدین، مارابی، مهری و اکسا، نرگس (1395). «ایران- عراق چشم­اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه» فصلنامه پژوهش­های روابط بین­الملل، دوره 1، شماره 22: 162-129.
عسگرخانی، ابومحمد. (1377). «سیری در نظریه­های بازدارندگی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته­ای» مجله سیاست دفاعی، سال هفتم، شماره 25.
قاسمی، فرهاد. (1384) «ساخت ژئوپولیتیکی سیستم بین­الملل نوین و استراتژی نظامی، امنیتی ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه ژئوپولیتیک، شماره 2: 65-95.
Arbatov, A. (2021). Nuclear Deterrence: A Guarantee for or Threat to Strategic Stability? In NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2020 (pp. 65-86). TMC Asser Press, The Hague.
Clarke, C., & Smyth, P. (2017). The Implications of Iran’s Expanding Shia Foreign Fighter Network. CTC Sentinel, 10(10), 14-18.
Coats, D. R. (2019, January). Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, Daniel R. Coats, Director of National Intelligence, Senate Select Committee on Intelligence, January 29, 2019. In United States. Office of the Director of National Intelligence; United States. Congress. Senate. Select Committee on Intelligence. United States. Office of the Director of National Intelligence; United States. Congress. Senate. Select Committee on Intelligence.
Eisenstadt, M. (2021). Iran’s Gray Zone Strategy. PRISM, 9(2), 76-97.
Groitl, G. (2021). Miranda Priebe/Bryan Rooney/Nathan Beauchamp-Mustafaga/Jeffrey Martini/Stephanie Pezard: Implementing Restraint. Changes in US Regional Security Policies to Operationalize a Realist Grand Strategy of Restraint. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2021. SIRIUS–Zeitschrift für Strategische Analysen, 5(3), 292-293.
Katzman, K. (2021). Iran's Foreign and Defense Policies. Congressional Research Service Washington United States.
Mazarr, M. J., Chan, A., Cheravitch, J., Hornung, J. W., & Pézard, S. (2021). What Deters and why: Applying a Framework to Assess Deterrence of Gray Zone Aggression. RAND Corporation.
McInnis, K. J. (2005). Extended deterrence: The US credibility gap in the Middle East. Washington Quarterly, 28(3), 169-186.
Morris, L. J., Mazarr, M. J., Hornung, J. W., Pezard, S., Binnendijk, A., & Kepe, M. (2019). Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone: Response Options for Coercive Aggression Below the Threshold of Major War. RAND National Defense Research Institute Santa Monica United States.
NAM statement -- Charter Committee - the United Nationshttps://www.un.org › sixth › 75 › pdfs › statements
Tabatabai, A. M., Martini, J., & Wasser, B. The Iran Threat Network (ITN). RAND Corporation
the United Nations (2020) Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization" Available at:
Wirtz, J. J. (2017). Life in the “Gray Zone”: observations for contemporary strategists. Defense & Security Analysis, 33(2), 106-114.