انگیزه- ادراک سیاست خارجی ترکیه در بحران لیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه بوعلی سینا - همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

پس از شروع بحران در لیبی و دخالت‌های خارجی در این کشور سرانجام در سال ۲۰۱۱ قذافی سقوط کرد. سقوط قذافی زمینه‌ای را فراهم کرد که دولت‌های خارجی از ایالات متحده تا اروپا و کشورهای منطقه در پی استفاده از خلاء قدرت ناشی از سقوط وی باشند و دست به مداخلاتی در امور داخلی لیبی بزنند. ایجاد دو بلوک سیاسی در شرق و غرب لیبی که هر کدام حامیان خود را داشتند باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شد در همین راستا کشورهایی مانند عربستان، فرانسه و مصر از دولت طبرق حمایت کردند و کشورهای مانند ایتالیا و ترکیه به حمایت از دولت مستقر در طرابلس پرداختند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ادراک-انگیزه‌های اصلی دخالت ترکیه در بحران لیبی چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر با توجه به دو برداشت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت‌بندی می‌شود، در بعد ژئوپلیتیک، ترکیه در راستای سیاست نوعثمانی‌گرایی خود به‌دنبال ایجاد نظم منطقه‌ای مطلوب با حمایت از گروه‌ها و احزاب اخوانی است، در بعد ژئواکونومیک با توجه به جایگاه لیبی به‌عنوان کشوری با ذخایر سوخت‌های فسیلی قابل توجه، به‌دنبال ایجاد بازارهای جدید انرژی جهانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incentive-Perception of Turkish foreign policy in the Libyan crisis

نویسندگان [English]

  • Reza Rahmati 1
  • Hosein rozkhash 2
1 Assistant professor, Bu Ali Sina University, Hamedan. Iran.
2 M. A. Student, University of Tehran
چکیده [English]

After the AKP came to power in Turkey in 2002, the country's elites first tried to pursue a policy of de-escalation with their neighbors and took action in this regard, but immediately after the start of Arab Spring in the Middle East and North Africa, Turkish foreign policy has gradually shifted towards a model of neo-Ottomanism and an attempt to influence developments in the Middle East, as exemplified by its support for Brotherhood parties and groups across the region from Syria and Egypt. for Libya this conditions was visible than another.
after the start of the crisis in Libya and the struggle of groups of Libyans against the Gaddafi government and foreign intervention in the country, Gaddafi finally fell in 2011. The fall of Gaddafi paved the way for foreign governments from the United States to Europe and the region to seek to exploit the power vacuum created by his fall and to intervene in Libya's internal affairs.
Turkey, in line with its neo-Ottoman policy, seeks to establish a desirable regional order with the support of Brotherhood groups and parties. Libya's position as a country with significant fossil fuel reserves, it seeks to create new global energy markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Foreign Policy
  • Realism
  • Geoeconomics
  • Libya

Smiley face

افراسیابی، بهرام.1363، لیبی و تاریخ، تهران: انتشارات زرین، چاپ اول.
بهرامی، سمیه (1392)، واقع گرایی تهاجمی مرشایمر در برابر واقع گرایی تدافعی والتز، بررسی استراتژی های حفظ و تغییر وضع موجود، تلاش برای فهم خاورمیانه و شمال آفریقا، قابل دسترسی در: http://atumiddleeaststudies.blogfa.com/post/10
پیربالایی، روح الله ،(1398)، واکاوی متغیرهای اثر گذاربر استمرار بحران سیاسی و چالشهای امنیتی لیبی، فصلنامه علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال هشتم، شماره1، صص 161-160.
حسینی، سیدمحمود (1398)، نقش ترکیه و مصر در لیبی با نگاهی به منافع ایران، اندیشکده راهبردی تبیین، بازیابی شده در 1 بهمن 1398 قابل دسترسی در : http://tabyincenter.ir/35329/
داود اوغلو، احمد (1395) عمق راهبردی، ترجمه محمد حسین نوحی­نژاد ممقانی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
رحمتی، رضا (1399)، گرینلند؛ «هات‌اسپات ژئوپلیتیک» جدید، دوفصلنامه سیاست و روابط بین­الملل، شماره 7، دوره 4: صص 111-141.
سیف­زاده، سید حسین. (1392 )، نظریه­پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.
سیف­زاده، سیدحسین. (1385 )، اصول روابط بین الملل ( الف و ب)، تهران: انتشارات میزان.
عبادی، م. و شریعتی مزینانی، س. (1393)، «تحولات آرای اخوانی­ها، از حسن البنا تا راشد الغنوشی»، جستارهای سیاسی معاصر، 5(2), 65-86.
  مرشامیر، جان (1389) تراژدی سیاست قدرت­های بزرگ، ترجمه علامعلی چگنی­­زاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
مرادی، جهانبخش و بهرام توانا (1394) «مقایسه رویکرد دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات بهارعربی»، 1394، مجله پژوهش های سیاسی و بین­المللی، 6 (23), 133-163.
واحدی ، الیاس ، (1398)، مداخله ترکیه در لیبی؛ ماجراجویی یا توجه به عمق استراتژیک ، نوشته شده در مؤسسه مطالعات وتحقیقاتی بین المللی ابرار قابل دسترسی در: https://tisri.org/?id=r3l9zlg
هوشی سادات، سید محمد (1399)، تاریخ سیاسی اجتماعی خاورمیانه، چاپ سوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
https://www.mashreghnews.ir/news/549591/ایران-چهارمین-عضو-باشگاه-سازندگان-پهپاد-مسلح-با-هدایت ماهواره‌ای
Bagci, Huseyin & Erdurmaz, Serdar, (2017), Libya and Turkey s Expansion Policy in Africa,journal of Internationa Relations, Vol.8,No.2, pp. 38-52.
Burwella, Aya, (2019), Turky‘s Support to Libya‘s Outlaw Militias and the Threat to Europe‘s Southern Flank, Research Institute for European and American Studies.
Chuprygin, Andrei & Matrosov, Valery A.(2019), Key Actors in the Libyan   conflict;Friends and Foes of the Libyan Political Milieu, Russian In Global  affairs,Vol.17, No.4.
Ciola, M. (2018) New Energy Corridors in the Mediterranean Sea. Nicosia: Antonio cozzi.
Davutoglu, Ahmet (2008)Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment Of 2007’, Vol 10.No.1.2008, Insight Turkey,  Pp 80-82.
Durgun, B. (2014). Italian Spark on Balkan Arsenal: Italian-Turkish War (1911-1912).
Elisabetta, Recher (2019), Italy and France: The effects of competition between allies on the regional stability in Northern Africa and on the European Union (an Italian perspective), AIES Fokus 8/2019.
Jervis, Robert (2017) Perception and Misperception in International Politics: New Edition, Center for International Affairs, Harvard University.
Loannis N. Grigoriadis (2010), the Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy, Bilkent University, April 2010, Pp 4-5.
Lochner, S. & Dieckhöner, C. (2011, June) European gas imports from North Africa: Reassessing security of supply in the light of political turmoil. Intereconomics (46:3), pp. 143-147. 
Oztas, Polat, (2019), Turkey-Libya Relation: Economic and Strategic Imperatives, TRTWorld Research Centre, Available at www.trtworld.com
Pinko, Eyal (2020), Turkey s Maritime Strategy Ambitions: The blue Homeland Doctorine, Research Institute European and American Studies (www.rieas.gr) Published at 7 April 2020.
 Richard Cavendish explains how the Kingdom of Libya was established on December 24th, 1951.available at: https://www.historytoday.com
Sartori, N. (2014), the Mediterranean Energy Relations after the Arab Spring: Towards a New Regional Paradigm?  Recompositions géopolitiques en Méditerranée : un défi pour les   Mediterranean Studies. Cahiers de la Méditerranée (89:2014), pp. 145-157.
Shaul Shay (2019), the escalation of the war in Libya, Research Institute for European and American Studies, Available at www.rieas.gr
Turkish plans for permanent military presence in Libya spark concern, available at https://thearabweekly.com
Without Name, (2020), Turkey‘s Growing Role in Libya: Motives, Background and  Responses, Arab Center for Research and Policy Studie, Available at https://www.dohainstitute.org/en