دوره و شماره: دوره 32، شماره 123 - شماره پیاپی 2، مهر 1402 (تابستان 1402) 
راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

صفحه 109-148

محمدرضا محمدی گودرزی؛ عبداله مرادی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور