دوره و شماره: دوره 32، شماره 123 - شماره پیاپی 2، مهر 1402 (تابستان 1402) 
الگوی مشارکت مراکز فکری در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

حمیدرضا ملک محمدی؛ سعیده لطفیان؛ مجید وحید؛ صمد رفعت نژاد


راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

محمدرضا محمدی گودرزی؛ عبداله مرادی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور