الگوی مشارکت مراکز فکری در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله در پی ارائه الگوی مطلوب مشارکت مراکز فکری راهبردی در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی ج.ا.ا، است. ماهیت اصلی پژوهش کیفی و رویکرد آن ترکیبی اکتشافی و روش تحقیق آن موردی زمینه‌ای است. در بخش کیفی، با صاحب‌نظران و خبرگان حوزه پژوهش به روش هدفمند کیفی (گلوله برفی) مصاحبه انجام شد. نتایج تحلیل محتوا حاکی از فروانی 45 درصدی مشکلات شناختی در دو بخش سیاست‌گذاران امنیت ملی و مراکز فکری است. نتایج تحلیل آماری داده‌های پژوهش حاصل از پیمایش، ضمن برازش مناسب الگوی عبارت است از:
ساختار پویا و غیر سلسله مراتبی در مراکز فکری باارزش میانگین رتبه‌ای (9.06)، درک واقع‌گرایانۀ مراکز فکری از ملاحظات عینی و عملی محیط شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی باارزش میانگین رتبه‌ای (8.55) و پیش‌آهنگی مراکز فکری در شناسایی مسائل امنیتی نوپدید و در حال تکوین و ایجاد دغدغه و جهت‌دهی به نیازهای سیاست‌گذاران امنیتی باارزش میانگین رتبه‌ای (5) به ترتیب مهمترین شاخص های ساختاری، شناختی وکارکردی الگوی مشارکت مراکز فکری راهبردی در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of participation of think tanks in the national security policy-making process of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Malek Mohammadi 1
  • saideh lotfian 1
  • Majid Vahid 1
  • samad rafatnejad 2
1 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty Member, Farabi University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article seeks to provide a favorable model for the participation of strategic think tanks in the national security policy-making process of the Islamic Republic of Iran. The main nature of qualitative research and its approach is an exploratory combination and its research method is a case study. In the qualitative section, experts and experts in the field of research were interviewed using a qualitative method (snowball). The results of content analysis indicate a 45% increase in cognitive problems in both national security policy makers and think tanks. The results of statistical analysis of the research data obtained from the survey, while fitting the model, are:Dynamic and non-hierarchical structure in value-based think tanks with average rank (9.06), realistic understanding of think tanks with objective and practical considerations of valuable security policy-making environment (8.55) and pioneering of think tanks in identifying emerging and emerging security issues Concern and orientation to the needs of valuable security policy makers (5) The most important structural, cognitive and functional indicators of the model of participation of strategic think tanks in the national security policy-making process, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Think tanks
  • National security policy
  • Participation pattern Community Verified icon