برنامه‌ریزی ‌قدرت سیاسی با الگوی کنشگری اقتصاد استراتژیک؛ راهبرد ژئواکونومیک چین در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکتری جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

اقدامات نظامی و سخت، ابتدایی‌ترین ابزار تحقق اهداف قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ بوده‌اند. اما تغییرات صورت گرفته در عرصه‌ی جهانی، منجر به پدید آمدن ابزارهای جدیدتر در راستای پیشبرد اهداف سیاسی شده است. مهمترین ابزاری که امروز مورد توجه دولت‌های بزرگ قرار گرفته، اقتصاد است. در همین راستا است که بسیاری از کشورهای قدرتمند دیگر در مدل‌های مختلف، سعی در بهره‌بری از این پتانسیل دارند. کشور چین نیز که یکی از قدرت‌های نوظهور است و در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان است، در این راستا سیاست‌ها و استراتژی‌هایی را برگزیده است.
این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و فرض‌های تئوریک در این حوزه، به تحلیل و بررسی استراتژی‌هایی که چین برگزیده است می پردازد. این پژوهش استراتژی‌های به کار برده شده چین در سطح خاورمیانه را سه دسته‌ی مدارهای سیاسی، مدارهای زمینه‌ای و مدارهای فرهنگی دسته‌بندی میکند و با توجه به تقویت هر کدام ازین مدارها، سرعت، شدت و پایداری توسعه‌ی اقتصادی و نفوذ سیاسی خود را در عرصه‌ی بین‌المللی افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning Political power with a model of strategic economic action; China's geo-economics strategy in the Middle East

نویسندگان [English]

 • Bijani Hamid Reza 1
 • milad pourrajabi 2
1 PhD in Sociology, Department of Social Sciences, Mazandaran University; Babolsar; Iran
2 PhD in Sociology, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad;Mashhad; Iran
چکیده [English]

Hard military advances have been the earliest means of achieving the goals of the great powers throughout history. But changes in the global arena have led to the emergence of newer tools to advance political goals. The most important tool that is being considered by big governments today is the economy. This is why many other powerful countries in different models are trying to take advantage of this potential. China, one of the emerging powers that are becoming the world's economic superpower, has also adopted policies and strategies in this regard.
This research analyzes and examines the strategies chosen by China with a descriptive-analytical approach and using theoretical documents and hypotheses in this field. This study categorizes the strategies used by China in the Middle East into three categories: political circuits, contextual circuits and cultural circuits, and according to the strengthening of each of these circuits, the speed, intensity and stability of economic development and It will increase its political influence in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

 • China
 • Political Power
 • Geo-economics
 • Strategic Economy

Smiley face

 1. پوررجبی, میلاد, مجدی, علی اکبر. (1400). عوامل مؤثر بر بحران قوم‌مداری در تضعیف‌ همبستگی ملی (یک مدل‎سازی نظری در شرایط بحرانی جوامع شهری). فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری, 13(3), 7-32.

  پوررجبی, میلاد, میرزایی, حسین, یداللهی‌زاده, محمدجواد. (1398). راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو. راهبرد اجتماعی فرهنگی, 8(3), 97-125.

  رضائی, داود, حافظ نیا, محمدرضا, افشردی, محمدحسین, احمدی نوحدانی, سیروس. (1399). بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا. مجله سیاست دفاعی, 29(113), 195-232.

  سام بند, میثم, فرهنگی, علی اکبر, صالحی صدقیانی, جمشید, قائدی, محمدرضا. (1399). قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی. مجله سیاست دفاعی, 29(113), 53-84.

  لشگری تفرشی, احسان. (1400). جستاری نوین در چگونگی شناخت ژئوپلیتیک گفتمانی کشورها در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی. مجله سیاست دفاعی, 30(115), 129-149.

  نورمحمدی, مرتضی, اسمعیلی, مرتضی. (1399). پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای. مجله سیاست دفاعی, 29(113), 85-111.

  Agnew, John. 2005. Hegemony: The New Shape of Global Power. Philadelphia: TempleUniversity Press.

  Alen Mattich, ‘German Mercantilism to Rescue the Euro’, Wall Street Journal, 28 June 2011, http://blogs.wsj.com/source/2011/06/28/german-mercantilism-to-rescue-

  Baldwin, Richard A. 2016 The Great Convergence: Information Technology and the NewGlobalization. Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Baru, S. (2012) ‘Geo-economicsand Strategy’, Survival, 54, 3, pp. 47–58.

  Beeson, Mark, and Fujian Li. 2015. “What Consensus? Geopolitics and Policy Paradigms inChina and the US.” International Affairs 91 (1): 93–109.

  Blackwill, R. D. and Harris, J. M. (2016) War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft(Cambridge, MA: Harvard University Press).

  Bräutigam D, Gallagher KP (2014): Bartering Globalization: China's Commodity-backed Finance in Africa and Latin America. Global Policy 5(3): 346–352. DOI:10.1111/1758-5899.12138

  Brewster, D. (2015). An Indian Ocean dilemma: Sino-Indian rivalry and China’s strategic vulnerability in the Indian Ocean. Journal of the Indian Ocean Region, 11(1), 48–59. doi:10.1080/19480881.2014.994822

  Carl von Clausewitz,(1976) On war, Translated by Michael Howard & Peter Paret, Princeton, Princeton University Press.

  Carmody P, Taylor I (2010) Flexigemony and Force in China's Resource Diplomacy in Africa: Sudan and Zambia Compared. Geopolitics 15: 496-515. DOI:10.1080/14650040903501047

  Carmody, P., & Taylor, I. (2010). Flexigemony and Force in China’s Resource Diplomacy in Africa: Sudan and Zambia Compared. Geopolitics, 15(3), 496–515.https://doi.org/10.1080/14650040903501047

  Daniel Bell, ‘Germany: The Enduring Fear’, Dissent, vol. 37, no. 4, Fall 1990, p.466. http://dx.doi.org/10.1080/00396338.2012.690978

  David Scott, “The Great Power ‘Great Game’ between India and China: ‘The Logic of Geography,”’ Geopolitics 13, no. 1 (2008): 1–26.

  Edward Luttwak, ‘From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce’, National Interest, no. 20, 1990, p. 18.

  Eisenman, J., E. Heginbotham, et al. (2008). Introduction. China and the DevelopingWorld: Beijing's Strategy for the Twenty-First Century. J. Eisenman, E.Heginbotham and D. Mitchell. New York and London, M.E. Sharpe.

  Etzioni, A. (2016). The Asian Infrastructure Investment Bank: A Case Study of Multifaceted Containment. Asian Perspective, 40(2), 173-196.

  Flynn, M. (2007) ‘Between Subimperialism and Globalization: A Case Study in the Internationalizationof Brazilian Capital’, Latin American Perspectives, 34, 6, pp. 9–27.

  Francis Fukuyama, “The End of History?” National Interest (summer 1992): 3–18.

  Gu J (2009) China's Private Enterprises in Africa and the Implications for African Development. European Journal of Development Research 21: 570–587. DOI:10.1057/ejdr.2009.21

  Gyula Csurgai (2017): The Increasing Importance of Geoeconomics in Power Rivalries in the Twenty-First Century, Geopolitics. http://dx.doi.org/10.1080/14650045.2017.1359547

  Hans Kundnani, “Germany as a Geo-Economic Power,” Washington Quarterly 34, no. 3 (2011): 31–45.

  Hillary Clinton, “Economic Statecraft,” speech at the Economic Club of New York, 4 October 2011, https://20092017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/10/175552.htm (accessed 30 May 2017).

  Hirschman, A.O. (1980). National Power and the Structure of Foreign Trade. University of California Press. ISBN 978-0-520-04082-3.

  Holmes, J. R. (2012). Inside, outside: India’s ‘exterior lines’ in the South China sea. Strategic Analysis, 36, 358–363. doi:10.1080/09700161.2012.670483

  Holslag, J. (2016) ‘Geoeconomics in a Globalized World: the Case of China’s ExportPolicy’, Asia Europe Journal, 14, 2, pp. 173–184.

  Hsiung, J. C. (2009). The Age of Geoeconomics, China’s Global Role, and Prospects of Cross-Strait Integration. Journal of Chinese Political Science, 14(2), 113–132. doi:10.1007/s9045_009-11366_y http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html) August5, 2016) https://combined-transport.eu/the-new-silk-road-obor

  Ikenberry, Gilly (2009). The Futuer of Power. Foreign Affairs. March/April.

  Irshad, M. S., Q. Xin and H. Arshad (2015), One Belt and One Road: Does China- Pakistan Economic Corridor benefit for Pakistan’s economy? Journal of Economics and Sustainable Development, Volume 6, No. 24, pp. 200-207.

  Jakobson L (2009) China's diplomacy toward Africa: drivers and constraints. Int Relat Asia Pac 9(3): 403-433. DOI:10.1093/irap/lcp008

  Jamal, A. (2016). INVESTMENT BANKING DEPARTMENT 2016.03. 07. Policy, 12.

  James C.Hsiung, “The Age of Geoeconomics, China’s Global Role, and Prospects of Cross-Strait Integration,” Journal of Chinese Political Science 14, no. 2 (2009): 113–33.

  Javaid, Umbreen & Javaid, Rameesha. (2016). STRENGTHENING GEO-STRATEGIC BOND OF PAKISTAN AND CHINA THROUGH GEO-ECONOMIC CONFIGURATION. Pakistan economic and social review. 54. 123-142.

  Kaplan, R. D. (2009). Center stage for the twenty-first century. Foreign Affairs, pp. 16–29.

  Karkkainen, Annina. (2015). Does China have a geoeconomic strategy towards Zimbabwe? The case of the Zimbabwean natural resource sector. Asia Europe Journal. 14. 10.1007/s10308-015-0445-7.

  Kastner, Scott L. 2016. “Buying Influence? Assessing the Political Effects of China’sInternational Trade.” Journal of Conflict Resolution 60 (6): 980–1007.

  Kawai, M. (2015). Asian Infrastructure Investment Bank in the Evolving International Financial Order. Asian Infrastructure Investment Bank: China As A Responsible Stakeholder, 5-26.

  Khanna, P. (2016) ‘The Era of Infrastructure Alliances’, in Leonard, M. (ed.), ConnectivityWars: Why Migration, Finance and Trade Are the Geo-economicBattlegrounds ofthe Future (London: European Council on Foreign Relations), pp. 103–108.

  Kharas, H. (2015) The post-2015 Agenda and the evolution of the World Bank Group. Global

  Kiik, Laur. 2016. “Nationalism and Anti-ethno-politics: Why ‘Chinese Development’ Failed atMyanmar’s Myitsone Dam.” Eurasian Geography and Economics 57: xx–xx.

  Kuo, Lily. "All of the Countries Joining China’s Alternative to the World Bank." Quartz.Quartz, 30 Mar. 2015. Web. 01 Nov. 2015. <http://qz.com/372326/t/178700/>.

  Lachininskii, 2011, published in Izvestiya Russkogo Geograficheskogo Obshchestva, 2011, Vol. 143, No. 1, pp. 18–27.https://doi.org/10.1134/S2079970512010054

  Lardy, N. (2014) Markets over Mao: the rise of the private sector in China. Washington DC:Peterson Institute for International Economics.

  Lei, D. (2008). China’s New Multi-Faceted Maritime Strategy. Orbis, 52(1), 139–157.https://doi.org/10.1016/j.orbis.2007.10.009

  Liang, yi & Chen, Mingxing & Lu, Dadao & Ding, Zijin & Zheng, Zhi. (2019). The Spatial Evolution of Geoeconomic Pattern among China and Neighboring Countries since the Reform and Opening-Up. Sustainability. 11. 2168. https://doi.org/10.3390/su11072168

  Luo Y, Xue Q, Han B (2010) How Emerging Market Governments Promote Outward FDI: Experience from China. Journal of World Business 45(1): 68-79. DOI:10.1016/j.jwb.2009.04.003

  Mark Beeson (2018): Geoeconomics with Chinese characteristics:the BRI and China’s evolving grand strategy, Economic and Political Studies, https://doi.org/10.1080/20954816.2018.1498988

  Mattlin M, Nojonen M (2014) Conditionality and Path Dependence in Chinese Lending. Journal of Contemporary China. Published online: 7 January 2015. DOI:10.1080/10670564.2014.978154

  McDonald, D. A. (ed.) (2009) Electric Capitalism, Recolonising Africa on the PowerGrid (Cape Town: HSRC Press).

  Mensah, Chaldeans. (2010). China's foray into Africa: Ideational underpinnings and geoeconomic interests. African Journal of Political Science and International Relations. 4. 96-108.

  Mikael Mattlin and MikaelWigell, “Geoeconomics in the Context of Restive Regional Powers,” Asia Europe Journal, vol. 14, no. 2 (2016): 125–34.

  Mikle Wigell, Sören Scholvin and Mika Altola (2019). Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft. London and New York: Taylor & Francis Group.

  Mohan, C. R. (2013, July 10). Kashgar corridor. Indian Express.

  Naidu S, Davies M (2006) China fuels its future with Africa's riches. South African Journal of International Affairs 13(2): 69-83. DOI:10.1080/10220460609556803

  Ning L (2001) The Central Coordinating Leadership, Supraministry Bodies, State Council Ministries, and Party Departments. In: Lampton D; (ed) Making of Chinese Foreign and Security Policy in the ERA of Reform, 1978-2000. Stanford, CA: Stanford University Press, pp 39-60

  Norris, William J. 2016. Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, andState Control. Ithaca: Cornell University Press.

  1. Lorot (ed.),(1999) Introduction à la géoéconomie (Paris: Economica)

  Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000 (New York: Random House, 1987), p.439. Emphasis in original.

  Pu, Xiaoyu. (2016). One Belt, One Road: Visions and Challenges of China's Geoeconomic Strategy. Mainland China Studies. 59. 111-132.

  Reilly J (2013) China and Japan in Myanmar: Aid, Natural Resources and Influence. Asian Studies Review 37(2): 141- 157. DOI:10.1080/10357823.2013.767310

  Samuel Huntington, ‘Why International Primacy Matters’, International Security, vol. 18, no. 4, Spring 1993, pp. 71–2.

  Sanjaya Baru (2012): Geo-economics and Strategy, Survival: Global Politics and Strategy, 54:3, 47-58

  Sial, S. (2014), The China-Pakistan Economic Corridor: An assessment of potential threats and constraints. Conflict and Peace Studies, Volume 6, No. 2, p. 24.

  Sören Scholvin & Mikael Wigell (2018) Power politics by economic means:Geoeconomics as an analytical approach and foreign policy practice, Comparative Strategy, 37:1,73-84, DOI: 10.1080/01495933.2018.1419729.https://doi.org/10.1080/01495933.2018.1419729

  The Hindu. (2012, September 4). China has no plan for Indian Ocean military bases. The Hindu.

  Tomasz G. Grosse, “Geoeconomic Relations between the EU and China: The Lessons fromthe EUWeapon Embargo and from Galileo,” Geopolitics 19, no. 1 (2014): 40–65.

  Tomasz Grzegorz Grosse(2014)Geoeconomic Relations Between the EU and China: The Lessons From the EU Weapon Embargo and From Galileo,Geopolitics,19:1,40-65,DOI:10.1080/14650045.2013.789864

  Tsui, Sit & Wong, Erebus & Lau, Kin & Tiejun, Wen. (2017). One Belt, One Road: China's Strategy for a New Global Financial Order. Monthly Review. 68. 36. 10.14452/MR-068-08-2017-01_4.

  ValerieM. Hudson, Robert E. Ford, David Pack, and Eric R. Giordano, “Why the ThirdWorldMatters,Why Europe Probably Won’t: The Geoeconomics of Circumscribed Engagement,” Journal of Strategic Studies 14, no. 3 (1991):255–98.

  Wang, S., Xue, X., Zhu, A., & Ge, Y. (2017). The Key Driving Forces for Geo-Economic Relationships between China and ASEAN Countries. Sustainability, 9(12), 2363. https://doi.org/10.3390/su9122363

  Wang, S., Zhu, A., Ge, Y., Liu, Y., & Xue, X. (2017). The Spatio-Temporal Evolution of Geo-Economic Relationships between China and ASEAN Countries: Competition or Cooperation? Sustainability, 9(6), 1064. https://doi.org/10.3390/su9061064

  White House. (2017) ‘National Security Strategy of the United States of America’, The WhiteHouse, December. Available at: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf, accessed 10 January 2018.

  Wigell, M. and Vihma, A. (2016) ‘Geopolitics Versus Geoeconomics: The Case of Russia’sChanging Geostrategy and Its Effects on the EU’, International Affairs, 92, 3,pp. 605–627.

  Xi, Jinping. 2015. “Towards a Community of Common Destiny and a New Future for Asia.” KeynoteSpeech, Boao Forum for Asia Annual Conference, March 28. Accessed November 4. http://english.boaoforum.org/hynew/19353.jhtml

  Xiaobo Su (2016): Repositioning Yunnan: security and China’s geoeconomic engagement with Myanmar, Area Development and Policy, DOI:10.1080/23792949.2016.1197780

  Yeh, E. T. (2016). Introduction: The geoeconomics and geopolitics of Chinese development andinvestment in Asia. Eurasian Geography and Economics, 57(3), 275–285.doi:10.1080/15387216.2016.1237881

  Youde JR (2007) Why Look East? Zimbabwean Foreign Policy and China. Africa Today 53(3): 3-19. DOI:10.2979/AFT.2007.53.3.2

  Yu, L. (2015) ‘China’s Strategic Partnership with Latin America: A Fulcrum in China’sRise’, International Affairs, 91, 5, pp. 1047–1068.

  Zhou, Lihuan, and Denise Leung. 2015. China’s Overseas Investments, Explained in 10 Graphics.Washington, DC: World Resources Institute.