فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ظهور فناوری و رویکردهای مرتبط با آن، تغییراتی را در تمام ساحات بشری به وجود آورده که نظام بین‌الملل نیز از آن مستثنی نبوده است. در میان انواع فناوری‌ها، فناوری‌های نوظهور با ویژگی‌های خود تأثیرات مهمی را در موضوعات بین‌المللی داشته و تغییراتی را در مناسبات کنشگران سپهر سیاسی ایجاد نموده‌اند. در میان انواع فناوری‌های نوظهور، «هوش مصنوعی» به دلیل قابلیت‌های خود با استقبال بیشتری مواجه گردیده است. این مقاله، با روش توصیفی ـ تبیینی و از طریق بررسی و تبیین کارکردهای فناوری هوش مصنوعی به دنبال پاسخ به این پرسش است که این فناوری چه تغییراتی در امنیت ملی دولت‌ها ایجاد می‌نماید. از پژوهش حاضر می‌توان دریافت که اگرچه هوش مصنوعی روزبه‌روز در تمامی ساحات زندگی بشر و امور حکمرانی رو به رشد و تصاعد می‌باشد، لیکن این فناوری ذاتاً تهدیدی برای امنیت دولت‌ها تلقی نمی‌‌گردد و از این رو، دولت‌ها ملزم به ارتقای سطح دانش و کاربست آن در مناسبات امنیتی خود می‌باشند تا با ایجاد توازن میان دانش و بافت امنیتی خود، رشد هماهنگ و متوازنی را فراهم نموده و بدین‌ترتیب بتوانند شاخص‌های امنیت مرتبط با هوش مصنوعی را تقویت نموده و در مقابل، با کمترین آسیب امنیتی مواجه گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence Technology and Change in the National Security of States

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Afshin Zargar 2
  • Ali Adami 3
1 Department of International Relations, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Low and political science faculty, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The advent of technology and related approaches has brought about changes in all areas of humanity, of which the international system is no exception. Among the types of technologies, emerging technologies with their characteristics have had important effects on international issues and have made changes in the relations of political sphere actors. Among the various emerging technologies, "Artificial Intelligence" has become more popular due to its capabilities. With a descriptive-explanatory method and by examining and explaining the functions of artificial intelligence technology, this paper seeks to answer the question of what changes this technology causes in the national security of states. From the present study, it can be seen that although artificial intelligence is growing day by day in all areas of human life and governance, but this technology is not inherently a threat to the security of states and, therefore, leads states to consider a new area of artificial intelligence and its applications in their national security strategies, and requires them to anticipate the necessary funding for research and development in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • National Security
  • Technology
  • Emerging Technology
  • Artificial Intelligence

Smiley face

اخوان‌کاظمی، بهرام (1386). «امنیت در نظام سیاسی اسلام». تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
برچیل، اسکات (1996). «نظریه‌های روابط بین‌الملل» برگردان (ترجمه): سیدحسن میرفخرایی (1395). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
بوزان، باری (1983). «مردم، دولت‌ها و هراس» برگردان (ترجمه): پژوهشکده مطالعات راهبردی (1388). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خسروی، مرتضی (1394). «امنیت در قرآن (رویکرد تفسیری تبیینی)». تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
خوش‌فر، غلامرضا (1377). «نقش امنیت در تحقق قانونگرایی در جامعه». اطلاعات سیاسی - اقتصادی، دوره 13، شماره 143-144، 96-101.
عاشوری، داریوش (1387). «دانشنامه سیاسی». تهران: انتشارات مروارید.
عسکری حصن، شهرام؛ انوشه، ابراهیم؛ عمرانی، نیلوفر السادات (1396). «مفهوم امنیت از منظر رئالیسم، لیبرالیسم، سازه‌انگاری و انتقادی». سپهر سیاست، سال چهارم، شماره 1 (پیاپی 11)، 81-103.
گریفیتس، مارتین (2007). «نظریه روابط بین‌الملل برای سده بیست و یکم» برگردان (ترجمه): علیرضا طیب (1398). تهران: نشر نی.
لیپمن، والتر (1955). «فلسفه اجتماع: مقالاتی درباره انحطاط و احیای جامعه غرب» برگردان (ترجمه): محمود فخرداعی (1387). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ماندل، رابرت (1994). «چهره متغیر امنیت ملی» برگردان (ترجمه): پژوهشکده مطالعات راهبردی (1387)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
میرعرب، مهرداد (1379). «نیم‌نگاهی به مفهوم امنیت»، علوم سیاسی، سال سوم، شماره 9، 133-142.
Acemoglu, Daron & Restrepo, Daron (2019). “The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand”. http://ftp.iza.org/dp12292.pdf, In: IZA discussion paper, No. 12292.
Allen, Gregory C. & Chan, Taniel (2018). ”Artificial Intelligence and National Security”. https://www.cnas.org/publications/commentary/artificial-intelligence-and-national-security, Center for a New American Security.
Anyoha, Rockwell (2017). “The History of Artificial Intelligence”. https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/, Harvard University (The Graduate School of Arts and Sciences), Blog-Special Edition on Artifitial Intelligence.
Badalan, Eugen (2009). “Global Security Systems”. Bucharest: Army Technical-Editorial Center Publishing House.
Blasch, Erik; Sung, James; Nguyen, Tao; Daniel, Chandra P.; Mason, Alisa P. (2019). “Artificial Intelligence Strategies for National Security and Safety Standards”, Presented at AAAI FSS-19: Artificial Intelligence in Government and Public Sector, USA, Virginia, Arlington.
Bipartisan Policy Center (BPC) & Center for Security and Emerging Technology (CSET) (2020), “Artificial Intelligence and National Security”. https://bipartisanpolicy.org/download/?file=/wp-content/uploads/2020/07/BPC-Artificial-Intelligence-and-National-Security_Brief-Final-1.pdf
Brooks, Rodney (2018). “The Origins of ‘Artificial Intelligence’”. https://rodneybrooks.com/forai-the-origins-of-artificial-intelligence/, Rodney Brooks.
Canis, Bill (2018). “Issues in Autonomous Vehicle Deployment”. https://sgp.fas.org/crs/misc/R44940.pdf, Congressional Research Service.
Clark, Colin (2017). “‘Rolling The Marble:’ BG Saltzman on Air Force’s Multi-Domain C2 System”. https://breakingdefense.com/2017/08/rolling-the-marble-bg-saltzman-on-air-forces-multi-domain-c2-system/, Breaking Defense.
Coats, Daniel R. (2017). “Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US intelligence Community”, https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/SSCI%20Unclassified%20SFR%20-%20Final.pdf, Senate Select Committee on Intelligence, U.S. A. Office of the Director of National Security.
Danzig, Richard (2017). “An Irresistible Force Meets a Moveable Object: The Technology Tsunami and the Liberal World Order”. Lawfare Research Paper Series, No. 5, Issue 1, 1–Available at: http://www.offnews.info/downloads/Danzig-LRPS1.pdf
Daricili, Ali Burak (2020). “The Impact of Artificial Intelligence Management upon International Security”. The Journal of Defence Sciences, No. 19, Issue 37, 49–72. Available at: https://www.researchgate.net/publication/341281117_The_Impact_Of_Artificial_Intelligence_Management_Upon_International_Security
DARPA (2019). “Generating Actionable Understanding of Real-World Phenomena with AI”. https://www.darpa.mil/news-events/2019-01-04, DARPA.
De Spiegeleire, Stephan; Maas, Matthijs; Sweijs, Tim (2017). “Artificial Intelligence and the Future of Defense. Strategic Implications for Small and Medium-Sized Force Providers”. The Hague: The Hague Centre for Strategic Studies.
Hitchens, Theresa (2019). “Air Force Expands 5G As It Transforms to Multi-Domain Ops: Donovan”. https://breakingdefense.com/2019/09/air-force-expands-5g-as-it-transforms-to-multi-domain-ops-donovan/, Breaking Defense.
International Institute for Strategic Studies (IISS) (2018). “The Military Balance 2018”. London: Routledge.
Johnson, James (2019). “Artificial Intelligence & Future Warfare: Implications for International Security”, Defense & Security Analysis, No. 35, Issue 2, 147–169. DOI: 10.1080/14751798.2019.1600800
Johnson, James (2021). “Artificial Intelligence & Future of Warfare: The USA, China, and Strategic Stability”. Manchester: Manchester University Press.
Kavanagh, Camino (2019). “New Tech, New Threats, and New Governance Challenges: An Opportunity to Craft Smarter Responses?”. https://carnegieendowment.org/files/WP_Camino_Kavanagh___New_Tech_New_Threats1.pdf, Carnegie Endowment for International Peace.
Lu, Yingying & Zhou, Yixiao (2019). “A Short Review on the Economics of Artificial Intelligence”. CAMA Working Paper, No. 54. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3433527
Manheim, Karl M. & Kaplan, Lyric (2019). “Artificial Intelligence: Risks to Privacy and Democracy”. The Yale Journal of Law & Technology, No. 21, 106–188. Available at: https://ssrn.com/abstract=3273016
Masakowski, Yvonne R. (2020). “Artificial Intelligence and Global Security: Future Trends, Threats and Considerations”. Bingley: Emerald Publishing.
McCarthy, John; Minsky, Marvin L.; Rochester, Nathaniel; Shannon, Claude E. (2006). “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”. AI Magazine, No. 27, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1609/aimag.v27i4.1904
McNeil, William H. (1982). “The pursuit of power: Technology, armed force, and society since A.D. 1000”. Chicago: The University of Chicago Press.
Mittal, Yash (2020). “AI and Its Relation to National Security”. https://lexpeeps.in/ai-and-its-relation-to-national-security/, Lexpeeps Pvt.Ltd.
PwC. (2017). “Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?”. https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf?utm_content=buffer37d37&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer, PwC.
Rempfer, Kyle (2018). “Ever Heard of “Deep fake” Technology? The Phony Audio and Video Tech Could Be Used to Blackmail US Troops”. https://www.militarytimes.com/news/your-air-force/2018/07/19/ever-heard-of-deep-fake-technology-the-phony-audio-and-video-tech-could-be-used-to-blackmail-us-troops/, Military Times.
Rickli, Jean-Marc (2018). “The Economic, Security and Military Implications of Artificial Intelligence for the Arab Gulf Countries”. https://www.agda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight_ai_en.pdf, Emirates Diplomacy Academy.
Rosenberg, Scott (2017). “Firewalls Don’t Stop Hackers. AI Might”. https://www.wired.com/story/firewalls-dont-stop-hackers-ai-might/, Wired.
Ryan, Mick (2017). “Building a Future: Integrated Human-Machine Military Organization”. https://thestrategybridge.org/the-bridge/2017/12/11/building-a-future-integrated-human-machine-military-organization, The Strategy Bridge.
Sayler, Kelley M. (2020). “Artificial Intelligence and National Security”. https://sgp.fas.org/crs/natsec/R45178.pdf, Congressional Research Service
Szczepański, Marcin (2019). “Economic Impacts of Artificial Intelligence (AI)”. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637967/EPRS_BRI(2019)637967_EN.pdf, European Parliamentary Research Service (EPRS).
Wagner, Daniel (2018). “How Artificial Intelligence is changing the Global Economy”. https://ourworld.unu.edu/en/how-ai-is-changing-the-global-economy, Our World (United Nations University).
Walt, Stephen M. (1991). “The Renaissance of Security Studies”. International Studies Quarterly, No. 35, Issue 2, 211–39. DOI: https://doi.org/10.2307/2600471
Walt, Stephen M. (2017). “Realism and Security”. Oxford Research Encyclopedia of International Studies, DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.286
Wæver, Ole; Buzan, Barry; Kelstrup, Morten; Lemaitre, Pierre (1993). “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”. New York: St. Martin’s Press.
Yetiv, Steve A. & James, Patrick (2017). “Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations”. London: Palgrave Macmillan.