دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1387 (130)