نویسنده = سید عباس احمدی
تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس)

دوره 25، شماره 95، مرداد 1395

سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی؛ محمدصادق رنجبر


اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

محمود واثق؛ سید عباس احمدی