کلیدواژه‌ها = ژئوپولیتیک
بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا

دوره 29، شماره 113، بهمن 1399، صفحه 195-232

داود رضائی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ محمدحسین افشردی؛ سیروس احمدی نوحدانی