کلیدواژه‌ها = غرب
فرهنگ و امنیت ملی روسیه

دوره 30، شماره 116، آذر 1400، صفحه 131-155

جهانگیر کرمی؛ الهه کریمی


جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها)

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 75-111

محمدهادی راجی؛ اصغر افتخاری