نویسنده = مهدی حشمتی جدید
تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 167-193

مهدی حشمتی جدید؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی


بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی

دوره 27، شماره 105، بهمن 1397، صفحه 59-108

مهدی حشمتی جدید؛ احمد مظفری؛ جواد شمس الدینی


تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

دوره 23، شماره 89، دی 1393

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید