نویسنده = ������������ ��������
شناسایی مؤلفه‌های امنیت مردم‌پایه در عراق (مطالعه موردی حشدالشعبی)

دوره 31، شماره 118، خرداد 1401، صفحه 39-64

حسین روزبه؛ احمد زارعان؛ هادی آقایی


بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران)

دوره 24، شماره 96، آبان 1395

داود فیض؛ وحید شرفی؛ هادی آقایی؛ زهره محمدیاری


شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

داود فیض؛ وحید شرفی؛ هادی آقایی؛ زهره محمدیاری