کلیدواژه‌ها = عربستان
آینده‌های بدیل اثرگذاری اپوزیسیون بر ساختار سیاسی در عربستان

دوره 30، شماره 114، خرداد 1400، صفحه 131-157

مهدی احمدیان؛ سجاد محسنی


دلایل و پیامدهای نظامی‌گری در سیاست داخلی و خارجی عربستان

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 131-166

فریبرز ارغوانی؛ مسلم جهانی جوانمردی


راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 45-75

سعید ساسانیان؛ ابراهیم حاجیانی


بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 100، آذر 1396، صفحه 153-193

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ علی جمالی