دوره و شماره: دوره 10، 32-33 - شماره پیاپی 32، زمستان 1379 (264) 
3. جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌

گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌ گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌


6. گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌"

گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌ گروه‌ امنیت‌ ملی‌ پژوهشکده‌ علوم‌ دفاعی‌