دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، بهمن 1390 (116) 
بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری

عباس بشیری؛ محمدنبی آقاتقی؛ علی‏ اکبر سردره؛ علی‏ اکبر سردره؛ محمدرضا سردره