دوره و شماره: دوره 30، شماره 114، خرداد 1400 (فصلنامه بهار)