دوره و شماره: دوره 30، شماره 116، آذر 1400 (فصلنامه پاییز)