کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

علیرضا فرشچی؛ احسان مرآتی


ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ اسماعیل پارسایی؛ اسماعیل پارسایی