دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ظرفیت‌سنجی شیعیان عراق و تأثیر آن بر محور مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

بهزاد قاسمی


3. الگوی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در صنعت دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

مهدی مرادی؛ حمید رضا میلانی نژاد


4. چالش‌های دفاعی ـ امنیتی توسعه دریا‌محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافیای سیاسی مطالعه موردی: مقیاس: محلّی و ملّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

علیرضا براتی؛ سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی


5. آینده‌های بدیل اثرگذاری اپوزیسیون بر ساختار سیاسی در عربستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

سجاد محسنی؛ مهدی احمدیان


6. میزان تاثیر عوامل برتر سازجغرافیای جهان اسلام بر تحقق تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

محمد حسین سلطانی


7. ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

عباس نیلفروشان


8. بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدم‌تقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

سیدمحمد موسوی


9. جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) باتکیه‌بر دفاع جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

میکائیل وحیدی راد


10. جستاری نوین در چگونگی شناخت ژئوپلیتیک گفتمانی کشورها در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

احسان لشگری تفرشی


11. واکاوی مبانی فقهی حمایت کیفری از حق امنیت شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن در سایه حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

احسان مرادزاده؛ محمد حسن گلی شیردار؛ سید ابوالقاسم نقیبی


12. تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

علیرضا زمانیان؛ حسین تاج آبادی؛ ابراهیم متقی


13. بررسی تطبیقی الگوی مشروعیت و اعمال قدرت در نظام قاجاری، پهلوی و جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

محمد حسن زاده؛ حجت کاظمی؛ بهاره سازمند