دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، تیر 1392 (305) 
مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی

صفحه 99-124

اسماعیل غلام حسینی؛ رضا خواجه