دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، زمستان 1394 (676) 
7. نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر

محمدمهدی مظاهری؛ اعظم ملایی؛ مجید کافی