دوره و شماره: دوره 25، شماره 100، پاییز 1396 (864) 
1. دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی

صفحه 7-38

خسرو حسنلو؛ سید حمید رضا قریشی؛ سید حمید رضا قریشی


3. عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا

صفحه 105-129

سید مرتضی احمدی؛ اسماعیل غلامحسینی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ سید ابراهیم قلی زاده


4. معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی

صفحه 131-152

سید محمد مهدی صفوی همامی؛ سید بهشید حسینی؛ علیرضا عندلیب