دوره و شماره: دوره 27، شماره 105، زمستان 1397، صفحه 1-199