دوره و شماره: دوره 28، شماره 107، مرداد 1398 
واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011»

صفحه 161-190

مهدی هدایتی شهیدانی؛ ساریسا اردلان؛ دانیال رضاپور


نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598

صفحه 191-216

سیدحمید سیدتقی زاده؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ گرجی زاده علی اصغر