دوره و شماره: دوره 28، شماره 112، پاییز 1399 
5. تأثیر بسیج ظرفیت‌ها و منابع ملی در جنگ‌های آینده DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.4.5.1

صفحه 131-166

جواد رفیعی راد؛ کیوان شیخ الاسلامی؛ محمدباقر فدائی؛ علی مرادی؛ عباس رضایی


6. ادبیات مقاومت از منظر قرآن و روایات DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.4.6.2

صفحه 167-199

سید حسین فرمی باف؛ کمال خواجه پور؛ ابوالقاسم عاصی