دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، زمستان 1391 (119) 
4. معماری سازمانی زمینه‏ساز استقرار و توسعه‏ی معماری اطلاعات در دستگاه‏های دفاعی و اجرایی کشور

علیرضا نادری خورشیدی؛ هادی فقیه علی‏ آبادی؛ هادی فقیه علی‏ آبادی؛ رمضان میرعباسی


7. ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ اسماعیل پارسایی؛ اسماعیل پارسایی