دوره و شماره: دوره 27، شماره 103، مرداد 1397، صفحه 1-224 
نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 151-191

بشیر کلاری؛ مصطفی محمد جانی؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده