دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، زمستان 1390 (117) 
7. نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق

چمران بویه؛ مراد کاویانی‏ راد؛ مراد کاویانی‏ راد؛ رضا جنیدی


8. تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

کاظم ذوقی بارانی؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ محمدرضا فراتی