دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، زمستان 1394 (677) 
5. مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ی مخالف آن

محمد ابوالفتحی؛ فرهاد دانش نیا؛ فرهاد دانش نیا؛ حمیدرضا حشمتی جدید