دوره و شماره: دوره 27، شماره 102 - شماره پیاپی 2، خرداد 1397 
محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها

صفحه 43-69

یاسر شامانی؛ کیومرث یزدان پناه؛ سید رحیم صفوی؛ محمد باقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی فر