دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، زمستان 1389 (174)