نویسنده = صفرعلی خالدیان
اقتصاد امنیت ملی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

جودیس رپی


درآمدی بر سیر تحول اندیشه استراتژی

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

هوشمند میرفخرائی


حمایت بین المللی ازحقوق بشر و "حاکمیت دولتها"

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

حسین شریفی طرازکوهی


اطاعت پذیری در نیروهای مسلح

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

محمد حسین الیاسی


جنگ روانی غرب علیه ایران

دوره 3، شماره 2، فروردین 1371

یوسف کریمی


سیاست دفاعی: چارچوبی برای تحلیل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1370

حسین حسینی جیردهی


ارتشهای کشورهای جایگزین شوروی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1370

مارک گرامر


حقوق بشر در مناقشات مسلحانه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1370

یورم دینستین


سیاستهای اقتصادی در بحران و جنگ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1370

مرتضی اسدی