نویسنده = حسن شیرازی
تاثیر عمیاتهای نامنظم قرارگاه رمضان در جنگ تحمیلی

دوره 12، شماره 47، فروردین 1383

حسین حسینی؛ سعید محمدپور


عراق و مساله تسلیحات کشتار جمعی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1383

نجله خندق


بررسی علل عدم موفقیت عملیات کربلای 4

دوره 12، شماره 47، فروردین 1383

سید مجید جدی؛ حسن فرقانی


مداخله آمریکا در بحران بوسنی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1383

بهادر امینیان


بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌

دوره 11، شماره 44، اسفند 1382

سیدکمال‌الدین‌ محمد رفیعی‌


پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌

دوره 12، شماره 45، اسفند 1382

سیدکمال‌الدین‌ محمد رفیعی‌؛ نادر ساعد