نویسنده = محمدرضا سورتچی
تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

دوره 23، شماره 89، دی 1393

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید


چکیده انگلیسی

دوره 23، شماره 89، دی 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 87، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 87، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

محمود واثق؛ سید عباس احمدی


بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

عادل جهانخواه؛ ذوالفقار دیده‌ورا


چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


صفحات اول و سخن سردبیر

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

فصلنامه سیاست دفاعی


نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

علی باقری دولت‌آبادی


تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

ایمان خسروی؛ جهانگیر جدی؛ سید اصغر جعفری


چکیده انگلیسی

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

فصلنامه سیاست دفاعی


بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010

دوره 21، شماره 84، اردیبهشت 1392

سیداصغر کیوان‌حسینی؛ حسین اصغری ثانی؛ حسین اصغری ثانی؛ مریم برازجانی