نویسنده = سیدموسی پورموسوی
اندیشة‌ جنگ‌ مردمی‌ کلاوزویتس‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1377

جهانگیر کرمی‌


نظامهای بازرسی سلاحهای کشتار جمعی

دوره 8، شماره 25، اسفند 1377

محمود یادگارفر


مخارج‌ دفاعی‌ ترکیه‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1377

سلامی‌ سزگین‌


گاهشمار توسعه‌ هسته‌ای‌ هندو پاکستان‌

دوره 8، شماره 22، اسفند 1377

سیدکمال‌الدین‌ محمد رفیعی‌