نویسنده = سیدموسی پورموسوی
قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌

دوره 11، شماره 42، اسفند 1382

محمدباقر چوخاچی‌زاده‌ مقدم‌


سیاست‌ جهانی‌ بر سر دوراهی‌ : پس‌ از 11 سپتامبر

دوره 10، 40-41، اسفند 1381

بی‌. هام‌ جی‌، دی‌. مسنر و سی‌. هیپلر و ولر