مجله سیاست دفاعی شماره 70

دوره 18، شماره 70، بهمن 1389

مجله سیاست دفاعی 70


مجله سیاست دفاعی شماره 71

دوره 18، شماره 71، بهمن 1389

مجله سیاست دفاعی 71


بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

ابراهیم متقی؛ ابراهیم طاهری؛ مرتضی اسمعیلی


مجله سیاست دفاعی شماره 72

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

مجله سیاست دفاعی 72


کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی

دوره 12، شماره 46، اسفند 1383

سید اسماعیل افتخاری


جنگهای صدام حسین

دوره 8، 23-24، اسفند 1377

سیداصغر کیوان حسینی